Νέα/Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας 27 Απριλίου 2020

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμόν 3η συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 26/02/2020,

Απευθύνει

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
«
Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας - ως εξωτερικού συνεργάτη - για το καλλιτεχνικό και διοικητικό προσωπικό της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης» για την περίοδο Ιουνίου έως και Δεκέμβριο 2020.

Κατόπιν τούτου καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τα βιογραφικά τους σημειώματα και τις αντίστοιχες οικονομικές τους προσφορές, έως και την 15η Μαΐου, ώρα 12:00 μ.μ στα γραφεία της Κ.Ο.Θ. (Λεωφ. Νίκης 73, τ.κ. 546 22, Θεσσαλονίκη), είτε ηλεκτρονικά στο info@tsso.gr. Και στις δύο περιπτώσεις η αίτηση θα φέρει την ένδειξη «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Κ.Ο.Θ. για Ιατρό Υπηρεσίας».
Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Κ.Ο.Θ. και στην ιστοσελίδα της στο info@tsso.gr. Επιπλέον, αντίγραφο αυτής θα κοινοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της Κ.Ο.Θ. καθημερινά από τις 09:00 π.μ. έως και 13:00 μ.μ.. στο τηλ. 2310 257 900 (εσωτ.1).

 

Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα, με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία και οργάνωση της Κ.Ο.Θ και του Ε.Τ.Ο.Σ. ( ήτοι Ν.Δ. 4590/1966, Π.Δ. 315/1992, Ν. 2065/τ.α./30-06-1992 άρθρο 69, Π.Δ. 462/1993, απόφαση αρ. ΥΠΠΟ-/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/35836, Ν. 3207/2003 άρθρο 10 παρ. 17 και 18, Ν. 3528/2007, Π.Δ. 253/1983, Ν. 4049/2012 άρθρο 45, Ν. 1348/1983 άρθρα 7 και 8, Ν. 1597/1986 άρθρο 50, Φ.Ε.Κ. 1976/τ.β./ 19-06-2012, Ν. 2557/1997 άρθρο 5, Φ.Ε.Κ. 258/τ.β./18-03-1998, Ν. 3207/2003 άρθρο 10 παρ. 19 και 20) προβλέπεται δυνατότητα ανάθεσης υπηρεσιών με πρόσληψη καλλιτεχνικού, διδακτικού, διοικητικού και εν γένει βοηθητικού προσωπικού από την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ( Κ.Ο.Θ) και το υπαγόμενο σε αυτή Ε.Τ.Ο.Σ. «Ειδικό Ταμείο Οργάνωσης Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης) ( άρθρο 5 παρ. 5 περ. β΄ του Ν. 2557/1997).

Εν προκειμένω, ο επιλεγείς ιατρός υπηρεσίας καλείται, εντός του πλαισίου της ειδικότητάς του, να παρέχει οιασδήποτε φύσεως ιατρική υπηρεσία καθώς και ιατρικές συμβουλές και υποδείξεις στο προσωπικό και στα μέλη της Κ.Ο.Θ. κατά τη διεξαγωγή πάσης φύσεως δραστηριότητας και ιδίως στο πλαίσιο των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων της Κ.Ο.Θ. Επίσης, οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του στους εργαζομένους της Κ.Ο.Θ. και του Ε.Τ.Ο.Σ. καθώς και να τους χορηγεί αναρρωτικές άδειες κατά την ιατρική του κρίση, η οποία πρέπει να ερείδεται σε αντικειμενικά ιατρικά δεδομένα ( λ.χ. ύπαρξη νόσου).

 

ΙΙ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος « ιατρός εργασίας» νοείται εφ’ εξής ο ιατρός που διαθέτει την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας. Κατ’ εξαίρεση, τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας, όπως αυτά προβλέπονται από το Ν.1568/85, έχουν δικαίωμα να ασκούν: α) οι ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έχουν συνάψει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας με επιχειρήσεις και αποδεικνύουν την άσκηση των καθηκόντων αυτών συνεχώς επί 7 τουλάχιστον έτη. β) οι ιατροί οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εκτελούν καθήκοντα γιατρού εργασίας χωρίς να κατέχουν ή να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας, αλλά τίτλο άλλης ειδικότητας.

 

ΙΙΙ. ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΤΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

Ο συνολικός ετήσιος χρόνος απασχόλησης, η κατανομή του χρόνου αυτού κατά μήνα το ωράριο απασχόλησής του καθώς και η αμοιβή του ιατρού υπηρεσίας θα καθορισθούν κατόπιν ειδικής συμφωνίας και προεχόντως ανάλογα με τις ανάγκες της Κ.Ο.Θ καθώς και του προσωπικού και των μελών της.

 

Θεσσαλονίκη, 27 Απριλίου 2020