Νέα/Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση αναβολής διεξαγωγής του διαγωνισμού 23 Νοεμβρίου 2020

 

Σε συνέχεια των αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Δ69/132/οικ.20413/3-11-2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20754/7-11-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορούν σε μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού, σας ανακοινώνουμε ότι αναβάλλεται μέχρι νεωτέρας η προγραμματισμένη για τις 28 Νοεμβρίου 2020 διεξαγωγή του διαγωνισμού για την πλήρωση μίας (1) κενής οργανικής θέσης μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού 5ης Κατηγορίας (Tutti) στα κοντραμπάσα της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (Δημόσια Υπηρεσία εποπτευόμενη από το ΥΠΠΟΑ) η οποία προκηρύχθηκε με την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/251547/12796/18475/ 18134/709/19-6-2020 (ΦΕΚ 20/τ.ΑΣΕΠ/1-7-2020) (ΑΔΑ: 658Κ4653Π4-6ΙΝ) απόφαση – προκήρυξη της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν έγκαιρα με νεότερη ανακοίνωση για την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (www.tsso.gr) και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (www.culture.gr).

 

                                      Mε εντολή

       Προϊσταμένου Γενικής  Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης

                      και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

                        Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

                              Αντώνιος Κουτσούρης