Νέα/Ανακοινώσεις

Πρόσκληση ενδιαφέροντος Κ.Ο.Θ. για απασχόληση Μουσικοπαιδαγωγού 02 Νοεμβρίου 2021

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμόν 12η συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 21/10/2021
 
Απευθύνει: 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση Μουσικοπαιδαγωγού, ως «Εξωτερικού Συνεργάτη Εκπαιδευτικών και Κοινωνικών δράσεων της Κ.Ο.Θ.» για το διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2022
 
                                                               Θέση:
Παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών, με αντικείμενο την επιμέλεια, κατάρτιση, συντονισμό και υλοποίηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών δράσεων της Ορχήστρας, για την καλλιτεχνική περίοδο «Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2022».
 
 
                                                     Τύπος Υπηρεσίας:
Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνει με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών κατά το διάστημα «Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2022» με δυνατότητα παράτασης της συνεργασίας, εφόσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον από το Ε.Τ.Ο.Σ.                                                              Αμοιβή:
Η αμοιβή καθορίζεται στο μικτό ποσό των 16.800,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για το διάστημα Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2022.                                         Αντικείμενο εργασίας – Περιγραφή:
- Σχεδιασμός, εκπόνηση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και κοινωνικών δράσεων.
 
- Σχεδιασμός, εκπόνηση και υλοποίηση εκπαιδευτικών εργαστηρίων.
 
- Συμμετοχή σε επιτροπές για αναζήτηση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων για την διάδοση της συμφωνικής μουσικής στην εκπαίδευση, και συμμετοχή σε ομάδες εργασίας υποβολής των προτάσεων και ιδιωτικών χορηγιών.
 
-Υποστήριξη της δημόσιας εικόνας του φορέα για θέματα σχετικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Ορχήστρας, μέσω της συμβολής στην ενημέρωση στην ιστοσελίδα της ΚΟΘ, σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, συνέδρια, εκδηλώσεις.
 
- Προώθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε σχολεία.
 
- Συμμετοχή και εκπροσώπηση της Κ.Ο.Θ σε συνεργασίες, συνέδρια κ.α.
 
 
                                                         Απασχόληση:
Για την εκπόνηση και ολοκλήρωση του έργου, όπως περιγράφεται παραπάνω, ο/η ενδιαφερόμενος/η θα απασχολείται σε δικό του χρόνο, προσδιορίζοντας εξ ιδίου τις περιστάσεις επαρκούς και πλήρους διεκπεραίωσής του, θα οφείλει όμως, όποτε αυτό είναι αναγκαίο για την ολοκλήρωση του έργου, να δύναται να παρίσταται με φυσική παρουσία στην έδρα της Κ.Ο.Θ. ή/και στο χώρο των εκδηλώσεων, καθ’ όλες τις ημέρες της εβδομάδος, συμπεριλαμβανομένων και του Σαββάτου και της Κυριακής.
 
                                            Απαραίτητα τυπικά προσόντα:
- Πτυχίο Π.Ε. Παιδαγωγικής Σχολής ή Μουσικολογίας ή Μουσικών Σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή άλλος τίτλος σπουδών Π.Ε. συναφής με το αντικείμενο της εργασίας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή Δίπλωμα Οργάνου ή Πτυχίο Ανώτερων Θεωρητικών αναγνωρισμένων ωδείων της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Συναφείς με το αντικείμενο της εργασίας μεταπτυχιακές σπουδές θα συνεκτιμηθούν.
 
- Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και Microsoft Office στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) παρουσιάσεων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου καθώς και εμπειρία στη διαχείριση και επιμέλεια μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον γνώσεις σε λογισμικό επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού και η γενικότερη εξοικείωση με τα τεχνολογικά μέσα θα συνεκτιμηθούν (ο ενδιαφερόμενος/η πρέπει να διαθέτει δικό του Η/Υ).
 
- Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί 
 
                                      Συνεκτιμώμενα προσόντα
- Προϋπηρεσία σε ανάλογη με την προκηρυσσόμενη θέση. 
-Η οργανωτική και επικοινωνιακή ικανότητα του/της ενδιαφερομένου/ης.
-Γνώσεις ρεπερτορίου συμφωνικής ορχήστρας.
-Εμπειρία με την μουσική πράξη και τον τρόπο λειτουργίας μιας συμφωνικής ορχήστρας.
-Επικοινωνιακές δεξιότητες στις νεαρές ηλικίες.
-Πολύ καλή γραπτή και επικοινωνιακή ικανότητα στα ελληνικά και στα αγγλικά. Η πιστοποιημένη γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών.
-Ικανότητα στον προφορικό λόγο, ευελιξία, προσαρμοστικότητα.
-Ικανότητα επιστημονικής συγγραφής κειμένου.
-Ικανότητα εργασίας σε περιβάλλον με γρήγορους ρυθμούς και δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών θεμάτων.
-Δυνατότητα συνεργασίας σε επίπεδο ομάδας.
 
Διαδικασία:
 Α΄ Φάση
 
Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Αιτήσεις
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα γίνει με κατάθεση σφραγισμένης αίτησης έως και την 15η Νοεμβρίου 2021, ώρα 12:00 μ.μ στα γραφεία της Κ.Ο.Θ. (Λεωφ. Νίκης 73, τ.κ. 546 22, Θεσσαλονίκη), με την ένδειξη «Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για ΕΣΕΠ της Κ.Ο.Θ.»

Υποβαλλόμενα έγγραφα:
1. Επιστολή αίτησης ενδιαφέροντος,
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Τίτλοι σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ) και τίτλοι πιστοποίησης άριστης γνώσης αγγλικής γλώσσας και γνώσης άλλων γλωσσών. Παραδείγματα παρόμοιας εμπειρίας. 
 
4. Αποδεικτικά/βεβαιώσεις επαγγελματικής/εθελοντικής εμπειρίας (βεβαιώσεις εργοδοτών, συμβάσεις έργου, ιδιωτικά συμφωνητικά κ.λπ.). Άρθρα, επιστημονικές εργασίες, εάν υπάρχουν. Βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίων μουσικής εκπαίδευσης, εάν υπάρχουν.
 
5. Μελέτες σχεδιασμού, και αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που ο/η ενδιαφερόμενος/η έχει υλοποιήσει.
 
6. Συνοπτική απάντηση στο ερώτημα: " πως φαντάζεστε τα εκπαιδευτικά και κοινωνικά προγράμματα μιας συμφωνικής ορχήστρας του σήμερα" 
 
7. ( Δύο) Συστατικές επιστολές 
 
                                                       Β΄ ΦΑΣΗ
Μετά το πέρας της Α΄ φάσης και του σταδίου της αξιολόγησης των αιτήσεων, θα διεξαχθεί προσωπική συνέντευξη με τους επιλεχθέντες, οι οποίοι θα παρουσιάσουν στην επιτροπή αξιολόγησης πρόταση εκπαιδευτικού τους προγράμματος σε μορφή Powerpoint.
 
                                                       Γ΄ ΦΑΣΗ
Μετά το πέρας της Β΄ φάσης θα ακολουθήσει το στάδιο της επιλογής.
Αρμόδιοι για την τελική απόφαση και επιλογή, κατά την ελεύθερη κρίση των, είναι η Διευθύντρια της Κ.Ο.Θ. και τριμελής επιτροπή αξιολόγησης που θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Τ.Ο.Σ., χωρίς την υποχρέωση αιτιολόγησης του αποτελέσματος της αξιολόγησης των αιτήσεων.
 
Πληροφορίες στο 2310 257900, Δευτέρα-Παρασκευή, 09:00-15.00.
 
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ