Νέα/Ανακοινώσεις

Πρόσκληση ενδιαφέροντος Κ.Ο.Θ. για απασχόληση «Εξωτερικού Συνεργάτη για τον Συντονισμό και Υλοποίηση των Παραγωγών της Κ.Ο.Θ.» 02 Νοεμβρίου 2021

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμόν 12η συνεδρίαση του Δ.Σ. της 21/10/2021.
 
    Απευθύνει
:
 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση ως «Εξωτερικού Συνεργάτη για τον Συντονισμό και Υλοποίηση των Παραγωγών της Κ.Ο.Θ.»


                                                        Θέση:
Παροχή των κατωτέρω υπηρεσιών, για την καλλιτεχνική περίοδο «Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2022».
                  
                                              Τύπος Υπηρεσίας:
Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνει με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών
 
                                                      Αμοιβή:
Η αμοιβή καθορίζεται στο μικτό ποσό των 16.800,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για το διάστημα Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2022.
 
                                                      Αρμοδιότητες
Συντονισμός και υλοποίηση όλων των παραγωγών-Projects, τα οποία διοργανώνει το Ε.Τ.Ο.Σ. της Κ.Ο.Θ (συναυλίες, παραστάσεις μπαλέτου, όπερες, κινηματογράφος, συναυλίες σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο κ.τ.λ.) στα διάφορα θέατρα/αίθουσες συναυλιών που εμφανίζεται, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Τυπικά προσόντα:
  • Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής, συναφές προς το αντικείμενο εργασίας (Μουσικών Σπουδών, ή Πολιτιστικής Διαχείρισης, ή άλλο συναφές.)
 
• πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 
                                                Εργασιακή Εμπειρία:
• Εμπειρία πολιτιστικής διαχείρισης σε καλλιτεχνικό οργανισμό εντός ή εκτός Ελλάδος (opera company ή συμφωνική ορχήστρα ή artist management κλασικής μουσικής/όπερας κ.α.)
                                          
                                            Συνεκτιμώμενα προσόντα:                                       
- Προϋπηρεσία σε ανάλογη με την προκηρυσσόμενη θέση
 
- Η οργανωτική και επικοινωνιακή ικανότητα του/της ενδιαφερομένου/ης.
 
- Γνώσεις ρεπερτορίου συμφωνικής ορχήστρας.
 
- Εμπειρία με την μουσική πράξη και τον τρόπο λειτουργίας μιας συμφωνικής ορχήστρας.
 
  - Πολύ καλή γραπτή και επικοινωνιακή ικανότητα στα ελληνικά και στα αγγλικά. Η γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί.
 
- Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) επεξεργασίας φύλλων οικονομ. προϋπολογισμού, γ) υπηρεσιών διαδικτύου καθώς και εμπειρία στη διαχείριση και επιμέλεια μέσων κοινωνικής δικτύωσης. (Ο/Η ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να διαθέτει δικό του Η/Υ).
 
- Ικανότητα στον προφορικό λόγο, ευελιξία, προσαρμοστικότητα.
 
- Ικανότητα εργασίας σε περιβάλλον με γρήγορους ρυθμούς και δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών θεμάτων.
 
 
 
 
 
 
 
 Διαδικασία:
 
Α΄ Φάση
 Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα γίνει με κατάθεση σφραγισμένης αίτησης έως και την 15η Νοεμβρίου 2021, ώρα 12:00 μ.μ στα γραφεία της Κ.Ο.Θ. (Λεωφ. Νίκης 73, τ.κ. 546 22, Θεσσαλονίκη), με την ένδειξη « Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για ΣΣΥΠ της Κ.Ο.Θ.»
 
                                           Υποβαλλόμενα έγγραφα:
1. Επιστολή αίτησης ενδιαφέροντος,
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Τίτλοι σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ( αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ).
4. Τίτλοι πιστοποίησης πολύ καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας.
Επιπλέον γνώσεις ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθούν.
5. Αποδεικτικά/βεβαιώσεις επαγγελματικής/εθελοντικής εμπειρίας (βεβαιώσεις εργοδοτών, συμβάσεις έργου, ιδιωτικά συμφωνητικά κ.α.)
6. ( Δύο) συστατικές επιστολές.
 
                                                         Β΄ ΦΑΣΗ
 
Με το πέρας της πρώτης αξιολόγησης των αιτήσεων, θα διεξαχθεί προσωπική συνέντευξη.
                                                          Γ΄ ΦΑΣΗ
Αρμόδιοι για την τελική απόφαση και επιλογή, κατά την ελεύθερη κρίση των, είναι η Διευθύντρια της Κ.Ο.Θ. και τριμελής επιτροπή αξιολόγησης που θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Τ.Ο.Σ., χωρίς την υποχρέωση αιτιολόγησης του αποτελέσματος της αξιολόγησης των αιτήσεων.
 
Πληροφορίες στο 2310 257900, Δευτέρα-Παρασκευή, 09:00-15.00.
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ