Διάφορα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 23 Ιανουαρίου 2023

Α) ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Ο παρών Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας αποτυπώνει τις βασικές αρχές και τους κανόνες που οφείλουν να διέπουν τη λειτουργία και τη δραστηριότητα της Κ.Ο.Θ. και του Ε.Τ.Ο.Σ., σε όλες τις εκφάνσεις της, και που καθορίζουν την καθημερινή συμπεριφορά και πρακτική του φορέα, όπως έχουν εγκριθεί από τη Διεύθυνση και το Δ.Σ. του Ε.Τ.Ο.Σ.. Η διαρκής φροντίδα για την τήρησή του είναι απαραίτητη προϋπόθεση, ώστε να διασφαλιστεί, κατά το μεγαλύτερο και καλύτερο δυνατό τρόπο, η λειτουργία μας, χωρίς έκθεση σε ηθικούς κινδύνους.

Ο παρών Κώδικας, απαρτιζόμενος από το Γενικό και το Ειδικό του μέρος, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των συμβατικών όρων συνεργασίας, τόσο με το προσωπικό που απασχολείται άμεσα στο φορέα όσο και με τρίτα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του, ενώ τυχόν τροποποίηση ή παρέκκλιση από αυτόν απαιτεί πρόσθετη έγκριση του Φορέα. Εφεξής, για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου, ως “Φορέας” νοείται η Κ.Ο.Θ. και το Ε.Τ.Ο.Σ. Κ.Ο.Θ.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΘ

 • ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

 • η συμπεριφορά με σεβασμό στη νομοθεσία

 • η υπευθυνότητα στη διάδοση του πολιτισμού

 • η εργασιακή και διαπροσωπική υπευθυνότητα

 • η διαφάνεια, η ασφάλεια και η ισότητα στην εργασία

 • η αλληλεγγύη


 

ΗΘΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης:


 

 • απορρίπτει κάθε μορφή κοινωνικού αποκλεισμού και περιθωριοποίησης.

 • δίδει ίσες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης με βάση τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα κάθε προσώπου, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, με κριτήριο τη διαφανή και αξιοκρατική αξιολόγηση ενός εκάστου προσώπου και τη συμπεριφορά του έναντι του Φορέα και του λοιπού προσωπικού του.

 • απορρίπτει κάθε διάκριση και διαχωρισμό, εδραζόμενη σε οιανδήποτε βάση διαφορετικότητας και προτάσσει τη διαφύλαξη ενός εργασιακού περιβάλλοντος απαλλαγμένου από παρενοχλήσεις αντικείμενες στο σεβασμό και στη βούληση αξιοπρεπούς και συνετής συμπεριφοράς.

 • Ιδίως απορρίπτει, και αξιολογεί ως ιδιαιτέρως σοβαρή, κάθε είδους προσβολή της προσωπικότητας (ηθική, σεξουαλική ή άλλου είδους παρενόχληση, εκφοβισμό, διωγμό κλπ.) ή άσκηση λεκτικής ή σωματικής ή ψυχολογικής βίας, απειλή, κακοποίηση, κάθε είδους άνιση μεταχείριση λόγω εθνικότητας, φυλετικής προέλευσης, φύλου, οικογενειακής κατάστασης, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων ή φυσικών/σωματικών ή άλλων ιδιοτήτων, που προστατεύονται κατά νόμο και γενικά κάθε μορφή κοινωνικού αποκλεισμού, καταπίεσης, εκμετάλλευσης και κακομεταχείρισης.

 • επενδύει στη συνεργασία και την εξέλιξη των δυνατοτήτων του προσωπικού, αξιοποιώντας την τεχνολογία, την τεχνογνωσία και την υιοθέτηση όλων των σύγχρονων μεθόδων παροχής έργου, και καλλιεργεί ένα εργασιακό περιβάλλον όπου ο καθένας μέσα σε αυτό απολαμβάνει ασφάλεια εργασίας και σεβασμό προς την προσωπικότητά του.

 • αποθαρρύνει και αποδοκιμάζει συμπεριφορές που μπορεί να οδηγήσουν σε εκμετάλλευση κάθε de facto ιεραρχικής σχέσης και θέτουν σε κίνδυνο τις αρχές που πρέπει να τηρούνται, σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα και τη νομοθεσία.

 • παροτρύνει όλο το προσωπικό να μην αποδέχεται και να μην επιτρέπει συμπεριφορά αντικείμενη στην προσωπική ακεραιότητα και αξιοπρέπεια οιουδήποτε προσώπου, συνεπαγόμενη διακρίσεις οποιουδήποτε είδους, όπως οι ανωτέρω ή έτερες συναπτόμενες. Προάγει την πληροφόρηση και ενισχύει την υποστήριξη για την αναφορά περιστατικών που θίγουν τον κάθε εργαζόμενο/-η ή απασχολούμενο/-η σε αυτήν.

 • απογορεύει κάθε είδους κακόβουλη αναφορά


 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

 • Οι σχέσεις της Κ.Ο.Θ. με όλους τους συνεργάτες της, μόνιμους και εξωτερικούς, διέπονται επίσης από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τις αρχές της ακεραιότητας, της εμπιστοσύνης, της διαφάνειας, της ισότητας, της αλληλεγγύης και της εντιμότητας, με βάση και τον παρόντα Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας.


 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Η ΚΟΘ δεσμεύεται για τη διασφάλιση ηθικής συμπεριφοράς σε όλες τις δραστηριότητές της. Η έντιμη και αξιοπρεπής, διεπόμενη από σεβασμό έναντι παντός/πάσης συναδέλφου και εν γένει εργαζομένου/-ης, συμπεριφορά των διευθυντών/-τριών, μελών του Ε.Τ.Ο.Σ., υπαλλήλων και του εν γένει προσωπικού της αποτελεί τον βασικό και αδιαπραγμάτευτο κανόνα της λειτουργίας της.

 • Η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας αποτελεί προϋπόθεση σε όλα τα ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας του Φορέα (τήρηση της εργατικής, ασφαλιστικής, φορολογικής νομοθεσίας, των κανόνων προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος κ.α.).


 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ο παρών Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας προσδιορίζει, ως άξονας κατευθυντήριων γραμμών, τις ως άνω θεμελιώδεις αρχές, αξίες, και κανόνες που διαμορφώνουν το πλαίσιο της λειτουργίας του φορέα μας και που καθορίζουν την ηθική και επαγγελματική συμπεριφορά όλων των προσώπων που απασχολούνται ή ενεργούν για λογαριασμό του. Γνώμονας είναι η σύσταση ενός συμπαγούς πλέγματος σαφών και συγκεκριμένων κατά το δυνατόν κανόνων, που θα ισχύουν για τους διοικούντες, το μόνιμο και επί συμβάσει απασχολούμενο προσωπικό, τους εξωτερικούς συνεργάτες, και γενικά το σύνολο των εργαζομένων, κατά την εργασία τους στην Κ.Ο.Θ. ή για την Κ.Ο.Θ.

Ειδικότερα, ισχύει και παράγει πλήρη δεσμευτικότητα έναντι:

α. των οργάνων διοίκησης του φορέα, ατομικώς και ως μέλους συλλογικού οργάνου,

β. κάθε εργαζομένου, καλλιτέχνη ή μη, που απασχολείται με οιονδήποτε τύπο σύμβασης εργασίας στο Φορέα, των εξωτερικών συνεργατών και εν γένει προσωπικού του Φορέα,

γ. κάθε άλλου συμμετέχοντα σε ενέργειες και διαδικασίες του Φορέα, όπως εξωτερικού συνεργάτου, εθελοντή, προμηθευτή κ.α.,

δ. κάθε προσώπου υποκείμενου σε διαδικασία ένταξής του στο Φορέα για οιοδήποτε χρονικό διάστημα και με οποιαδήποτε σχέση ( προσωρινά, περιστασιακά, μόνιμα, εθελοντικά κ.α.) ή δι’ επιλογής του από τον φορέα στο πλαίσιο οιασδήποτε διαδικασίας οιασδήποτε κατεύθυνσης όπως υπαλληλικής, καλλιτεχνικής κ.α.

Ισχύει εξάλλου και εφαρμόζεται οπουδήποτε λαμβάνει χώρα οποιαδήποτε πράξη και διαδικασία σχετιζόμενη με τον φορέα, είτε αναφορικά με το καλλιτεχνικό του έργο, είτε και ανεξαρτήτως αυτού, όπως συνεντεύξεις, πρόβες, δοκιμές, ρεπεράζ, συναντήσεις, ραντεβού, συνέδρια, ημερίδες, ταξίδια, ενημερωτικές ομάδες κ.α.

Πέραν δε τούτου καταλαμβάνει ακόμα και συμπεριφορές σε μη σχετιζόμενο με τον φορέα χώρο και χρόνο, ιδίως δε όταν συντρέχουν λόγοι και περιστάσεις de facto ιεραρχίας και σχέσεων εξάρτησης, ιδίως σε περιπτώσεις συνεργασιών και συναντήσεων εκτός φορέα, σε περιπτώσεις τηλεδιασκέψεων και τηλεργασίας κ.α.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Η απαρέγκλιτη εφαρμογή του παρόντος αποτελεί πρωτεύουσα υποχρέωση όλων των μερών του φορέα, διοικούντων, εργαζομένων και εξωτερικών συνεργατών. Κάθε παράβαση των αρχών και των κανόνων του συνεπάγεται αθέτηση βασικών υποχρεώσεων των ανωτέρω και δύναται να επιφέρει τις συνέπειες που προβλέπονται από τον νόμο, συμπεριλαμβανομένης της καταγγελίας της σύμβασης και της υποχρέωσης ανόρθωσης τυχόν ζημίας συνεπεία της παράβασης.


 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Με μέριμνα του/της Διευθυντή/-ντριας και του/της Προέδρου του Ε.Τ.Ο.Σ. συστήνεται τριμελής επιτροπή δεοντολογίας, με μονοετή θητεία, που θα δέχεται τυχόν παράπονα και καταγγελίες από το προσωπικό και κάθε συνεργαζόμενο/-η με την Κ.Ο.Θ. Η επιτροπή θα αποτελείται από τον/την Αν.Διοικ. Διευθυντή/-ντρια, ένα μέλος από το σώμα των μουσικών, κι ένα μέλος από το διοικητικό προσωπικό, καθώς και δύο αναπληρωματικά μέλη αντιστοίχως από το καλλιτεχνικό και το διοικητικό προσωπικό. Η Επιτροπή θα εξετάζει αμελλητί καταγγελίες – αναφορές επί συμπεριφορών και ενεργειών που θίγουν το ανωτέρω πλέγμα αρχών και διατάξεων, και, με τήρηση και σεβασμό των διατάξεων της νομοθεσίας για την διασφάλιση της προστασίας των εμπλεκομένων μερών, θα κινείται άμεσα, εφόσον χρειαστεί, στη λήψη όλων των προβλεπομένων από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρων και διαδικασιών έναντι πάσης αρχής.

Το Ε.Τ.Ο.Σ. θέτει στη διάθεση της Επιτροπής τον/την νομικό του σύμβουλο. Κατά τον συμβουλευτικό του αυτόν ρόλο στον χειρισμό καταγγελιών ο νομικός σύμβουλος δεσμεύεται από το επαγγελματικό απόρρητο, προκειμένου να διασφαλιστεί ο ανεξάρτητος χαρακτήρας της Επιτροπής.

Οι διαδικασίες που ακολουθεί η Επιτροπή Δεοντολογίας ορίζονται από το παρόν ως κάτωθι:

Ειδικότερα:

Τυχόν αναφορά υποβάλλεται στην Επιτροπή Δεοντολογίας, εγγράφως, με ρητό και συγκεκριμένο τρόπο ή με ηλεκτρονικό τρόπο σε ειδικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - e-mail - προσβάσιμο μόνο από την Επιτροπή και δη από τα μέλη της.

Ορίζεται συγκεκριμένη, ανά εβδομάδα, ώρα ακρόασης κατά την οποία τα οριζόμενα εκ της Επιτροπής πρόσωπα παραλαβής θα βρίσκονται εκ περιτροπής σε συγκεκριμένο χώρο, ο οποίος θα παρέχει εχέγγυα ιδιωτικότητας, και θα υποδέχονται όποιον έχει πρόθεση να υποβάλλει αναφορά.

Καθορίζεται επίσης ειδική τηλεφωνική γραμμή ή πλατφόρμα που να παρέχει τα ανωτέρω εχέγγυα.

Η αναφορά εξετάζεται από την Επιτροπή, που λαμβάνει μέριμνα για την επί της αρχής εξέτασή της από μέλος ή δύο μέλη της.

Τα μέλη της Επιτροπής υποχρεούνται όπως τηρούν όλους τους δέοντες κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας των περιλαμβανόμενων σε αυτούς πληροφοριών, στοιχείων, εγγράφων κ.α., σύμφωνα με τις ρήτρες εμπιστευτικότητας του παρόντος (βλ.κάτωθι)

Τα μέλη του Δ.Σ. του Φορέα, και κάθε Προϊστάμενος για υφιστάμενό του, υπέχουν πρόσθετη υποχρέωση να αναφέρουν στην Επιτροπή περιστατικό, που παραβιάζει τις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας, το οποίο περιήλθε σε γνώση τους καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Η αρμόδια Επιτροπή οφείλει αμελλητί να επιληφθεί τυχόν αναφοράς – καταγγελίας και εντός ευλόγου χρόνου, που δε δύναται να υπερβαίνει τις 10 εργάσιμες μέρες, να διενεργήσει έρευνα, για την αξιολόγηση της βασιμότητας της αναφοράς.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα διεξάγει συνεντεύξεις με τα εμπλεκόμενα μέρη ξεχωριστά, καθώς και πιθανούς μάρτυρες, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση των διατάξεων του Κώδικα Δεοντολογίας του Φορέα.

Κατά την ακρόαση των εμπλεκόμενων μερών, ο αναφερόμενος μπορεί να υποβάλει τις απόψεις του επί της αναφοράς, ενώ ο αναφέρων μπορεί να προσκομίσει στοιχεία προς υποστήριξη της αναφοράς που έχει υποβάλει.

Η Επιτροπή μπορεί να συλλέγει και να μεριμνά επί κάθε πρόσθετου στοιχείου και διαδικασίας, μπορεί να ζητήσει πρόσθετη ακρόαση των μερών και να πράξει ό,τι κρίνει σκόπιμο για την αξιολόγηση και εξέταση της αναφοράς εφόσον δεν κριθούν τυχόν επαρκή τα ήδη συλλεχθέντα αποδεικτικά στοιχεία.

Κατά την εξέταση/αξιολόγηση της αναφοράς, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει τη συνδρομή των υπηρεσιών του Νομικού Συμβούλου του φορέα, ο οποίος υποστηρίζει το έργο της.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, η Επιτροπή συντάσσει σαφή και συγκεκριμένη έκθεση με τα πορίσματα/ευρήματά της, την οποία υποβάλλει αμελλητί προς το Δ.Σ. του φορέα προς ενημέρωσή του και για τις δέουσες ενέργειες. Το Δ.Σ. έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα νομικής αξιολόγησης του περιστατικού σύμφωνα με τα στοιχεία που εισφέρονται ενώπιον του, μη δεσμευόμενο από τα πορίσματα της Επιτροπής.

Εάν, ειδικώς, η Επιτροπή κρίνει/πιθανολογεί ότι το αναφερόμενο περιστατικό συνιστά ποινικώς κολάσιμη πράξη, αναφέρει αυτό ρητά στα πορίσματά της και μπορεί να διαβιβάσει τον φάκελο απευθείας στον αρμόδιο Εισαγγελέα ή στο Δ.Σ., με εισήγηση να διαβιβασθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Το Δ.Σ. έχει σε κάθε περίπτωση ευχέρεια και δικαίωμα νομικής αξιολόγησης του περιστατικού σύμφωνα με τα στοιχεία που εισφέρονται ενώπιον του.

Εάν το αναφερόμενο περιστατικό δεν συνιστά μεν πειθαρχικό αδίκημα ή ποινικά αξιόλογη συμπεριφορά, αλλά συνιστά παραβίαση των διατάξεων του Κώδικα Δεοντολογίας ή στοιχειοθετεί μία εν γένει προβληματική συμπεριφορά, δομικής ή περιστασιακής φύσης, μη εμπίπτουσα στις μη ανεκτές/απαγορευμένες από τον Κώδικα συμπεριφορές, λαμβάνεται μέριμνα προς αμφότερα τα μέρη (αναφέροντα και αναφερόμενο) για: α) την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από σύμβουλο ψυχικής υγείας/ ψυχολόγο/κοινωνικό λειτουργό ή με οποιοδήποτε έτερο μέσο κριθεί πρόσφορο από τον Φορέα, β) την κίνηση διαδικασιών ενημέρωσης των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, όπως σεμιναρίων ενημέρωσης για τις ανεκτές και μη ανεκτές συμπεριφορές και εν γένει πρωτοβουλίες για την εμπέδωση γνώσης περί των μη ανεκτών συμπεριφορών και για την εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης.

Εάν δεν προκύψουν επαρκή στοιχεία κατά την έρευνα, ο φάκελος τίθεται στο αρχείο.


 

Ειδικες διαδικασίες και μέτρα αντιμετώπισης μη ανεκτών συμπεριφορών:

Μία συμπεριφορά τεκμαίρεται ως μη ανεκτή δομικά/συστημικά, ιδίως όταν υπάρχουν περισσότερες της μίας αναφορές για το ίδιο πρόσωπο από περισσότερα ή από το ίδιο πρόσωπο, για την ίδια ή παρόμοια συμπεριφορά.

Επί σκοπώ πρόβλεψης και πρόληψης ως προς την εμφάνιση μη ανεκτών συμπεριφορών λαμβάνονται τα εξής μέτρα, ενδεικτικώς:

α. λαμβάνουν χώρα τακτικές εκπαιδεύσεις όλων των προσώπων που καταλαμβάνονται από το πεδίο εφαρμογής του Κώδικα με στόχο την εξασφάλιση της κατανόησής του και συμμόρφωσης τους στις διατάξεις του και στην ορθή τήρηση αυτού.

β. λαμβάνει χώρα ενημέρωση προ κάθε καλλιτεχνικής ενέργειας ή εκδήλωσης, για το περιεχόμενο του Κώδικα, τις επιτρεπτές και μη συμπεριφορές που αυτός περιλαμβάνει, τους μηχανισμούς αναφοράς και να εμπεδώνεται αίσθημα εμπιστευτικότητας και ασφάλειας σε όσους συμμετέχουν.

γ. Επιπλέον, κάθε νεοπροσλαμβανόμενο μέλος ενημερώνεται ειδικώς για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του όπως αυτά εκπορεύονται από τον οικείο Κώδικα.

δ. ορίζεται πρόσωπο που θα παρέχει πληροφορίες για τις προβλέψεις και την λειτουργία του Κώδικα Δεοντολογίας.


 

Ρητρες εμπιστευτικΟτητας:

Ι. Ορίζεται ότι κάθε αναφορά θα τυγχάνει ενδελεχούς εξέτασης άμα τη υποβολή της ώστε να διαχωρίζονται οι υπαρκτές από τις κακόβουλες αναφορές-καταγγελίες.

Κακόβουλες καταγγελίες εμπίπτουν στο παρόν ως αποθαρρυνόμενες και μη ανεκτές κατά περίπτωση συμπεριφορές.

ΙΙ. Ρητώς ορίζεται ότι τυχόν αναφορές – καταγγελίες δε δημοσιεύονται ούτε έρχονται εις γνώση τρίτων, μη εμπλεκομένων, με γνώμονα την προστασία της προσωπικότητας των εμπλεκομένων μερών,

ΙΙΙ. Ρυθμίζεται η προστασία του αναφέροντος με αποφυγή εις βάρος του αντιποίνων, στα οποία ενδεικτικά απαριθμούνται:

α. η παύση, απόλυση ή ισοδύναμα μέτρα,

β. ο υποβιβασμός ή η στέρηση προαγωγής,

γ. η μεταβίβαση καθηκόντων, η αλλαγή τόπου εργασίας, η μείωση μισθού, η μεταβολή του ωραρίου εργασίας,

δ. η στέρηση κατάρτισης,

ε. η αρνητική αξιολόγηση επιδόσεων ή αρνητική επαγγελματική σύσταση,

στ. η επιβολή ή εφαρμογή επίπληξης ή άλλου πειθαρχικού μέτρου, συμπεριλαμβανομένης χρηματικής ποινής,

ζ. ο καταναγκασμός, εκφοβισμός, παρενόχληση ή περιθωριοποίηση,

η. η διάκριση ή άδικη αντιμετώπιση,

θ. η μη ανανέωση ή πρόωρη διακοπή σύμβασης προσωρινής απασχόλησης,

ι. η βλάβη, συμπεριλαμβανομένης προσβολής της φήμης, ιδίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ή οικονομική ζημία, συμπεριλαμβανομένης επιχειρηματικής ζημίας και απώλειας εισοδήματος,

ια. η ανάκληση/ακύρωση άδειας.


 

Η ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

Ο Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας διανέμεται ευρέως στο προσωπικό του Φορέα και τίθεται στη διάθεση κάθε προσώπου/οργανισμού που συνεργάζεται με αυτόν, είναι δε διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του. Ισχύει παράλληλα και συμπληρωματικά με τον κανονισμό του Φορέα και όλες τις άλλες κανονιστικής φύσεως πράξεις που διέπουν τη λειτουργία του. Συστήνεται με κανονιστική εγκύκλιο της Διεύθυνσης, αφού έχει εγκριθεί ομόφωνα από το Δ.Σ. του Ε.Τ.Ο.Σ.

Οποιαδήποτε τροποποίησή του δύναται να γίνει μόνο με απόφαση του Δ.Σ. και θα πρέπει να γνωστοποιείται άμεσα στο προσωπικό της εταιρείας και σε κάθε τρίτο πρόσωπο/οντότητα που ενεργεί για λογαριασμό του.

Σε κάθε περίπτωση οι διατάξεις του επαναξιολογούνται και επικαιροποιούνται, ανά διετία, για τακτική αναθεώρηση και εκσυγχρονισμό. Η εκάστοτε αναθεώρηση θα πρέπει να εγκρίνεται από τη Διεύθυνση, το Δ.Σ. του Ε.τ.Ο.Σ. και να λαμβάνει τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του Συλλόγου των εργαζομένων. Εάν κατά την διαδικασία κατάρτισης και εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας ανακύψει ζήτημα τροποποίησης και εκσυγχρονισμού του πειθαρχικού θεσμικού πλαισίου θα πρέπει να δρομολογηθούν οι απαιτούμενες εκ μέρους του Φορέα ενέργειες για την σχετική τροποποίηση και τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου.

Β) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Οι παρακάτω ειδικές ρυθμίσεις έχουν σκοπό να διαμορφώσουν ένα πλέγμα βασικών κατευθυντήριων γραμμών κατά την ώρα της εργασίας, αλλά και έξω από αυτήν, που ενσωματώνουν τις διαχρονικές αξίες και τα πρότυπα που αναφέρθηκαν στο γενικό μέρος του παρόντος και που συστήνουν, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, τη συμπεριφορά και τη στάση καθενός εργαζομένου και απασχολούμενου στον φορέα για τη διατήρηση ενός υγιούς κλίματος εργασίας στην Κ.Ο.Θ. Οι εργαζόμενοι και οι απασχολούμενοι στην Κ.Ο.Θ. οφείλουν να γνωρίζουν και να πράττουν σύμφωνα με τους κανόνες και τους νόμους που διέπουν τη λειτουργία της Ορχήστρας. Η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και ο σεβασμός στις ατομικές ελευθερίες και στα δικαιώματα των λοιπών εργαζομένων, είναι ο βασικός γνώμονας του παρόντος.


 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΒΑΣ-ΣΥΝΑΥΛΙΑ


 

 • Οι μουσικοί της ορχήστρας και οι απασχολούμενοι στις μουσικές παραγωγές οφείλουν να προσέρχονται στην ώρα τους, χωρίς καθυστέρηση. Η όποια αδικαιολόγητη αργοπορία ή απουσία καταγράφεται από τον/την Έφορο της ορχήστρας και αναφέρεται στη Διεύθυνση. Ο μουσικός οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα τον/την Έφορο για τυχόν καθυστέρηση άφιξης ή απουσία, σε περίπτωση δε σοβαρού κωλύματος υγείας ή ανωτέρας βίας, η αργοπορία ή η απουσία καταγράφεται ως δικαιολογημένη.

 • Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Εφόρου καθορίζονται από σχετική εγκύκλιο.

 • Οι μουσικοί της ορχήστρας και οι λοιποί συντελεστές μιας παραγωγής οφείλουν να προσέρχονται προετοιμασμένοι, να σέβονται τους/τις συναδέλφους τους, να συμπεριφέρονται όπως ορίζουν τα χρηστά ήθη και οι κοινωνικές συνήθειες, με σεβασμό στη διαφορετικότητα, χωρίς διακρίσεις φύλου, ηλικίας, φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, σωματικών χαρακτηριστικών κ.α., να μην προσβάλλουν λεκτικά ή με πράξεις την προσωπικότητα των παρόντων, και γενικά να φροντίζουν ώστε να διαφυλάσσεται το καλό κλίμα συνεργασίας. Οι άσεμνες χειρονομίες, η εξύβριση και οι ύβρεις, η λεκτική και σωματική βία, οι απρεπείς προτάσεις, οι μη συναινετικές σωματικές επαφές, και γενικά κάθε συμπεριφορά που προσβάλλει την τιμή, την προσωπικότητα, και τη γενετήσια αξιοπρέπεια του ατόμου καταδικάζονται πλήρως από την Κ.Ο.Θ. και καταγγέλονται αμέσως στην Επιτροπή Δεοντολογίας και σε ανώτερες αρχές.


 


 

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

 • Οι εργαζόμενοι στην ορχήστρα οφείλουν να προσέρχονται στην υπηρεσία τους καθαροί και ευπρεπώς ενδεδυμένοι. Αν δεν οριστεί διαφορετικά κατά περίπτωση, και πάντα με προηγούμενη έγκαιρη ειδοποίηση από την υπηρεσία, η ενδυμασία των μουσικών στις συναυλίες είναι μαύρο κοστούμι με άσπρο πουκάμισο και παπιγιόν για τους άνδρες και μαύρο επίσημο βραδυνό ένδυμα για τις γυναίκες.


 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

 • Η χρήση τεχνολογίας, Διαδικτύου, κινητών τηλεφώνων και έξυπνων κινητών συσκευών, φωτογραφικών μηχανών και συσκευών ηχογράφησης απαγορεύεται κατά τη διάρκεια της πρόβας και επιτρέπεται μόνον στα διαλείμματα και με τρόπο που δε θα θίγει τις βασικές ως άνω κατευθυντήριες γραμμές.

 • Η έκφραση προσωπικών απόψεων στον Τύπο, στο Διαδίκτυο, (μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσωπικά ιστολόγια κλπ) των εργαζομένων στην Κ.Ο.Θ. και των συνεργατών της, πρέπει να γίνεται με σεβασμό προς την Ορχήστρα και το έργο που αυτή επιτελεί.

 • Η χρήση των μέσων επικοινωνίας της Κ.Ο.Θ., οι ιστοσελίδες της, και το επικοινωνιακό της τμήμα χρησιμοποιούνται για την προώθηση του καλλιτεχνικού και του κοινωνικού έργου της ορχήστρας.

 • Απαγορεύεται ρητώς η λήψη και η ανάρτηση οπτικοακουστικού υλικού από τις δοκιμές και τις συναυλίες της Κ.Ο.Θ. Η ανάρτηση παρανόμως ληφθέντων φωτογραφιών και οπτικοακουστικών αποσπασμάτων, στα οποία παρουσιάζεται η Κ.Ο.Θ, σε προσωπικά προφίλ και πλατφόρμες απαγορεύεται, χωρίς προηγούμενη άδεια από τη Διεύθυνση, και εμπίπτει στη νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.


 

ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Κάθε μορφή άσκησης σωματικής ή ψυχολογικής βίας και απειλής από τους έχοντες θέση εξουσίας καταγγέλλεται και στιγματίζεται. Οι Διοικούντες, Διευθυντές, επικεφαλής τμημάτων κλπ. δεν δικαιούνται, ασκώντας εξουσία που απορρέει από την ανώτερη ιεραρχικά θέση τους, να προβούν σε κατάχρηση αυτής και να εξαναγκάζουν τους υφισταμένους/-ες τους να προβαίνουν σε πράξεις που αντιβαίνουν τη νομοθεσία, τις αρχές της ορθής Διοίκησης, και τις αρχές και τις αξίες της Κ.Ο.Θ.

Επίσης απαγορεύεται ρητά η επίκληση, χρήση ή κατάχρηση της ιδιότητας που κατέχει κάποιος στον Φορέα ή των πληροφοριών που κατέχει αυτός, λόγω της υπηρεσίας ή της θέσης του, για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων του ιδίου ή τρίτων προσώπων.


 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Απαγορεύεται η παραποίηση εγγράφων, η παροχή ψευδών πληροφοριών, η πλαστογράφηση υπογραφής ή η παραποίηση πληροφοριών σε επίσημο έγγραφο, αίτηση, επιστολή, αναφορά ή σε κάθε έγγραφο που παρέχεται από ή προς τον Φορέα από τους εργαζόμενους ή απασχολούμενους σε αυτόν.


 

ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Η χρήση αλκοόλ ή/και ναρκωτικών ουσιών απαγορεύεται όχι μόνο κατά τη διάρκεια της εργασίας, αλλά και στον χρόνο που αυτή μπορεί να επηρεάσει την απόδοση, τη νηφαλιότητα, και τις διαπροσωπικές σχέσεις μέσα στο εργασιακό περιβάλλον.


 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΘ

Οι εργαζόμενοι/-ες και οι απασχολούμενοι/-ες στον φορέα οφείλουν να χειρίζονται με τη δέουσα προσοχή κάθε μουσικό όργανο και κάθε αντικείμενο τεχνικού ή τεχνολογικού εξοπλισμού που έχουν στην κατοχή τους για τις ανάγκες της εργασίας τους. Σε περίπτωση που εργαζόμενος/-η χρειαστεί να αποσπάσει από τον χώρο της ορχήστρας αντικείμενο που ανήκει στην κινητή περιουσία της Κ.Ο.Θ., πρέπει να υποβάλει έγγραφο αίτημα στη Διεύθυνση προς έγκριση και κατόπιν να ακολουθηθεί διαδικασία υπογραφής πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής από αρμόδιο διοικητικό υπάλληλο που έχει ορισθεί από τον/την Αν. Διοικ. Διευθυντή/-τρια. Κάθε απώλεια, ζημία, ή φθορά βαρύνει τον/την εργαζόμενο/-η στο όνομα του οποίου έχει χρεωθεί το συγκεκριμένο αντικείμενο.


 

ΜΟΥΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 • Οι μουσικοί της ορχήστρας οφείλουν να παραλαμβάνουν εγκαίρως το μουσικό υλικό με σκοπό την έγκαιρη και επαρκή προετοιμασία τους. Το πρωτότυπο μουσικό υλικό μένει πάντα στον χώρο των δοκιμών ή της βιβλιοθήκης και ο/η βιβλιοθηκάριος μεριμνά να υπάρχουν εγκαίρως αντίγραφα για τους μουσικούς που θα τα παραλάβουν για τη μελέτη τους.

 • Εφαρμόζονται από την Κ.Ο.Θ. όλες οι διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και απαγορεύεται από οποιονδήποτε η έκθεση, ανάρτηση, ή διανομή μουσικού υλικού για χρήση άλλη από αυτή για την οποία έχει αδειοδοτηθεί.


 

ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ-ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

Οι ακροάσεις για τις μόνιμες θέσεις μουσικών της Κ.Ο.Θ. διέπονται από τη σχετική νομοθεσία. Κατά αναλογία, οι ακροάσεις εκτάκτου προσωπικού και οι αναθέσεις έργου ορίζονται από τον κανονισμό της Κ.Ο.Θ. και του Ε.Τ.Ο.Σ. αντίστοιχα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι επιτροπές και οι σχετικές διαδικασίες ορίζονται με νόμιμο τρόπο και περιβάλλονται από τις αρχές της ακεραιότητας, της αμεροληψίας, της εχεμύθειας και της εμπιστευτικότητας. Η δωροληψία, δωροδοκία, και οποιασδήποτε μορφής χρηματισμοί, η απόκρυψη λόγου εξαίρεσης από επιτροπές, πάσης φύσεως διακρίσεις και προκαταλήψεις καταδικάζονται και καταγγέλλονται. Οι διαγωνιζόμενοι απολαμβάνουν δίκαιη μεταχείριση σύμφωνα με τις αρχές της ισότητας και του σεβασμού στη διαφορετικότητα. Ομοίως οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να σέβονται και να τηρούν τις ανωτέρω αρχές που διέπουν την λειτουργία της Κ.Ο.Θ. και του Ε.Τ.Ο.Σ. και να αποφεύγουν πάσα καταστρατηγηματική αυτών συμπεριφορά. Σε ανάλογη περίπτωση συναφούς συμπεριφοράς, ενεργοποιείται άμεσα ο μηχανισμός εξέτασης και αντιμετώπισης αντίστοιχων συμπεριφορών και λαμβάνεται κάθε μέριμνα ώστε να προστατεύονται επαρκώς όλοι οι εργαζόμενοι και συνεργάτες της Κ.Ο.Θ. και του Ε.Τ.Ο.Σ.


 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Κατά τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών δράσεων, όπως ενδεικτικά αναφέρουμε: σύσταση Ακαδημίας Νέων, προγραμματισμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων με συμμετοχή μαθητών ή σπουδαστών Ωδείων, επισκέψεις σε σχολεία ή σε δομές Α.Μ.Ε.Α., οι εργαζόμενοι και συνεργάτες της Κ.Ο.Θ. οφείλουν να επιδεικνύουν τον απαραίτητο σεβασμό στην ανηλικότητα και στις αρχές της προστασίας του παιδιού. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε συμπεριφορά που μπορεί να προσβάλει και να τραυματίσει την εύθραστη παιδική ψυχή, σύμφωνα και με τα όσα έχουν εκτεθεί παραπάνω.


 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Η Διεύθυνση της Κ.Ο.Θ., με τη συνδρομή και τη σύμφωνη γνώμη του Ε.Τ.Ο.Σ. και του Σ.Μ.Υ.Κ.Ο.Θ., θα επανεξετάζει αυτή τη δήλωση της πολιτικής της και του Κώδικα Δεοντολογίας σε διετή βάση ώστε να λαμβάνονται υπόψη νέες νομικές και θεσμικές εξελίξεις και να διασφαλίζεται η εφαρμογή της καλής πρακτικής.


 


 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023