Διαγωνισμοί / Ακροάσεις Καλλιτεχνών

Προκήρυξη διαγωνισμών για την πλήρωση δώδεκα (12) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 
Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις:
α)        του ν.δ/τος 4590/1966 «Περί οργανώσεως και λειτουργίας Συμφωνικής Ορχήστρας Βορείου Ελλάδος» ( Α ΄238)
β)        του άρθρου 74 του ν. 1943/1991 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις» (Α ΄50) και την 98/16-2-1995 γνωμοδότηση της Τριμελούς Επιτροπής του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του ΥΠ.ΠΟ., που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Πολιτισμού, σχετικά με την πρόσληψη μουσικών αναγνωρισμένου ταλέντου,
γ)    του εδαφ. η΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Α΄8 ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (Α΄234),
    δ)  του άρθρου 69 του ν. 2065/1992 «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (Α΄113), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ε)         του ν. 2431/1996 «Διορισμός ή Πρόσληψη Πολιτών Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση» (Α΄175), καθώς και του π.δ/τος 7/2003 «Διορισμός ή Πρόσληψη Πολιτών των Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Υπουργείο Πολιτισμού και στους Εποπτευόμενους Φορείς» ( Α΄57),
στ)       του άρθρου 5 του ν. 2557/1997 «Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης» ( Α΄271)
ζ)         του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α ΄26), όπως ισχύει,
η)        της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές… κλπ.» (Α ΄220), όπως ισχύει
θ)        του ν.δ/τος  3832/1958 «Περί κυρώσεως των υπ’ αρ. 195/16-2-1951, 344/29-3-1952, 158/27-2-1954 και 809/8-6-1954 Πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου, αφορωσών τον διορισμό των Βορειοηπειρωτών και Κυπρίων εις δημοσίας θέσεις και θέσεις Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου, κλπ» ( Α’ 128), όπως ισχύει καθώς επίσης και την 464/1985 γνωμοδότηση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημόσιας Διοίκησης,
ι) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”» (Α΄112),
ια)       των παρ. 20, 21 και 22 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α΄54), όπως ισχύει
ιβ)      του άρθρου 28 παρ.4 του ν.4305/2014 (Α΄/237), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4440/2016 ( Α΄224)
ιγ) του π.δ/τος 315/1992 «Περί αναδιαρθρώσεως των κλάδων και δημιουργίας νέων κατηγοριών μουσικών, περί εντάξεως των μονίμων μουσικών σε νέες κατηγορίες και οργανικές θέσεις και μονιμοποιήσεως του καλλιτεχνικού προσωπικού των Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών και Θεσσαλονίκης» (Α ΄160),
ιδ)       του π.δ/τος 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού» (Α’ 7), (διόρθωση σφάλματος (Α΄158)
ιε)        του π.δ/τος 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού… Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α ΄114),
ιστ) του π.δ/τος  88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α΄160)
ιζ)        της ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/35836/22-7-1999 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού «Διαδικασία προσλήψεως Καλλιτεχνικού Προσωπικού κλπ.» (Β΄1604).
 1. Το υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/486895/38579/36563/2461/20-11-2017 αίτημα της Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού σχετικά με την έγκριση πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων Καλλιτεχνικού Προσωπικού της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και το υπ’ αρ. 1361/11-9-2017 έγγραφο της εν λόγω Ορχήστρας σχετικά με το ανωτέρω θέμα.
 2. Το υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΚΠ/456884/40801/23345/1879/18-12-2017  έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και  Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠΠΟΑ  σχετικά με τον τρόπο κάλυψης της εν λόγω δαπάνης.
 3. Το υπ’ αρ. 2/2503/10-1-2018 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σχετικά με την κάλυψη της απαιτούμενης δαπάνης.
 4. Την υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.247/40311/11-9-2018  απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ αρ. 33/2006 Π.Υ.Σ., όπως ισχύει, σχετικά με την έγκριση πλήρωσης δώδεκα  (12) κενών οργανικών θέσεων στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης (Δημόσια Υπηρεσία που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού).
 5. Το υπ’ αρ. 2089/9-10-2018  (Ορθή επανάληψη στις 15-10-2018) έγγραφο της προαναφερόμενης Ορχήστρας σχετικά με την κατανομή των θέσεων και τη συγκρότηση εξεταστικών επιτροπών για τους εν λόγω διαγωνισμούς.
 6. Το γεγονός ότι από την απόφαση – προκήρυξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 
 
 
Προκηρύσσουμε
 
Διαγωνισμούς για την πλήρωση δώδεκα (12) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, ως εξής:
 
Α.         3η Κατηγορία
α.         Μία (1) θέση Κορυφαίου Α΄ στα κοντραμπάσα
β.         Μία (1) θέση Κορυφαίου Α’ στις τρομπέτες
 
Β.         4η Κατηγορία
α.         Μία (1) θέση Κορυφαίου Β’ στα φαγκότα (με υποχρέωση στο κόντρα φαγκότο)
β.         Δύο ( 2)  θέσεις Κορυφαίων Β’  στα Κρουστά ( με υποχρέωση στα τύμπανα)    
 
Β.         5η Κατηγορία
α.       Μία (1) θέση Μουσικών (tutti) στις βιόλες
β,       Μία (1) θέση Μουσικών (tutti) στα βιολοντσέλλα
γ.       Μία (1) θέση Μουσικών (tutti)  στα κοντραμπάσα
δ.       Μία (1) θέση Μουσικών (tutti) στα όμποε
ε.       Δύο (2) θέσεις Μουσικών (tutti) στα κόρνα
στ.     Μία (1) θέση Μουσικών (tutti) στις τρομπέτες
 
Οι υποψήφιοι πρέπει
 
 1. Ως προς την ιθαγένεια
α)        Να είναι Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες ή
β)        Πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
γ)         Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι ομογενείς καθώς και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, καθώς και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (Ν.Δ. 3832/1958 – ΦΕΚ 128/Α/1958).
δ)        Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, εκτός εάν μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 1. Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους ή, προκειμένου για μουσικούς αναγνωρισμένου ταλέντου, το 15ο έτος της ηλικίας τους.
 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης τους, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 7 του άρθρου πρώτου του Ν. 3528/2007, όπως ισχύει.
 3. Να μη συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 8 του άρθρου πρώτου του Ν. 3528/2007).
 4. Να κατέχουν δίπλωμα ή πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας (οργάνου) αναγνωρισμένου μουσικού εκπαιδευτικού ιδρύματος του εσωτερικού ή ισότιμο δίπλωμα εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού.
            Οι διαγωνισμοί θα διεξαχθούν στην Θεσσαλονίκη σε χώρους που θα καθοριστούν με νεότερη ανακοίνωση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης.
            Ως ημερομηνία έναρξης της διεξαγωγής των διαγωνισμών ορίζεται η  23 Φεβρουαρίου 2019
Αυτοί που θέλουν να λάβουν μέρος στους διαγωνισμούς οφείλουν, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της  τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο Τύπο, να υποβάλουν ή να ταχυδρομήσουν με απόδειξη στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης (Λ. Νίκης 73, 54622, Θεσσαλονίκη) αίτηση σε ειδικό έντυπο.
            Έντυπα αιτήσεων, με αντίγραφο της παρούσας προκήρυξης, μπορεί να προμηθεύεται κάθε ενδιαφερόμενος από την ως άνω Υπηρεσία.
            Με την αίτηση ο υποψήφιος υποχρεούται να συνυποβάλλει βιογραφικό σημείωμά του, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στην απεικόνιση της καλλιτεχνικής προσωπικότητας και ικανότητας αυτού.
            Ειδικότερα για τους υποψηφίους που επικαλούνται την ιδιότητα του μουσικού αναγνωρισμένου ταλέντου, συμπληρώνοντας τη σχετική ένδειξη στο έντυπο της αίτησης, απαιτείται η υποβολή στοιχείων που θα δικαιολογούν την ιδιότητα αυτή.
            Η διαπίστωση περί τούτου θα γίνεται από την, κατά τον νόμο, Εξεταστική Επιτροπή. Η εν λόγω Επιτροπή, μετά τον έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών του κάθε υποψηφίου της περίπτωσης αυτής (ταλέντου), θα διαπιστώνει την ύπαρξη των στοιχείων που συγκροτούν το αναγνωρισμένο μουσικό ταλέντο και θα επιτρέπει σε αυτόν να συμμετάσχει στο διαγωνισμό.
            Η μη υποβολή των δικαιολογητικών αυτών μαζί με την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό καθιστά απαράδεκτη τη μεταγενέστερη επίκληση της ανωτέρω ιδιότητας.
 
 
Εξεταστέα Ύλη
 
 
            Σύμφωνα με την ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/35836/22-7-1999 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η εξεταστέα ύλη κατά οικογένεια οργάνου και κατηγορία καλλιτεχνικού προσωπικού, ορίζεται ως εξής:
 
ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΑ
Κορυφαίοι Α΄ 3η Κατηγορία
 
α. Ένα από τα κοντσέρτα DITTERSDORF, KOUSSEVITSKY, BOTTESINI ολόκληρο.
β. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα
γ. Prima vista.
 
ΤΡΟΜΠΕΤΕΣ
Κορυφαίοι Α΄3η Κατηγορία
α. HAYDN ή HUMMEL: Κοντσέρτο σε μι υφ. μειζ. ολόκληρο
β. Κοντσέρτο BOHEME ή ARUTUNIAN 10 μέρος
γ. PICCOLO: Tolo μέρος ενός από τα κοντσέρτα: TELEMANN (σε ρε), HERTEL (No 1) ή STOLZEL
γ. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα.
δ. Prima vista.
 
ΦΑΓΚΟΤΑ ( με υποχρέωση στο κόντρα φαγκότο))
Κορυφαίοι Β 4η Κατηγορία
 
α. MOZART: Κοντσέρτο KV 191 το 1ο μέρος με Cadenza και το 2ο μέρος.
β. GRAHAM WATERHONS: Σονάτα για κόντρα φαγκότο.
γ. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα
δ. Prima vista.
 
 
ΚΡΟΥΣΤΑ (με υποχρέωση στο τύμπανο)
Κορυφαίοι Β ΄ 4η Κατηγορία
 
α. Ένα έργο για τύμπανα, επιλογής του υποψηφίου, διάρκειας 1.30΄ περίπου ή ένα έργο για κρουστά, επιλογής του υποψηφίου , ίδιας διάρκειας.
β. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα
γ. Prima vista.
 
ΒΙΟΛΕΣ
ΜΟΥΣΙΚΟΙ 5η Κατηγορία
 
α. To 3o και 4ο μέρος μιας από τις σουίτες του REGER.
β. Ένα από τα κοντσέρτα HOFMEISTER, STAMITZ, το 1ο μέρος.
γ. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα  (χωρίς τα Soli).
 
ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΛΑ
ΜΟΥΣΙΚΟΙ 5Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 
α. Ένα από τα κονσέρτα LALO, SAINT – SAENS, το 1ο μέρος
β) HAYDN: Κονσέρτο σε ντο μειζ., το 1ο μέρος (με Cadenza)
γ) Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα
 
ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΑ
ΜΟΥΣΙΚΟΙ 5η Κατηγορία
 
α. Δυο μέρη (αργό και γρήγορο) από τα κοντσέρτα DITTERSDORF, KOUSSEVITSKY, BOTTESINI.
β. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα (χωρίς τα Soli).
 
ΟΜΠΟΕ
ΜΟΥΣΙΚΟΙ 5Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 
α. MOZART: Κοντσέρτο σε ντο μειζ. KV 314, το 1ο μέρος με Cadenza
β. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα
γ. Prima vista
 
ΚΟΡΝΑ
ΜΟΥΣΙΚΟΙ 5Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 
α. HAYDN: Κοντσέρτο σε ρε μειζ. ολόκληρο
α. MOZART: Κοντσέρτο αρ. 3KV 477 ή Κοντσέρτο αρ. 4 KV 495 το 1ο μέρος με Cadenza
β. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα
γ. Prima vista
 
 
 
 
 
 
ΤΡΟΜΠΕΤΕΣ
ΜΟΥΣΙΚΟΙ 5Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 
α. HAYDN ή HUMMEL: Κοντσέρτο σε μι υφ. μειζ. 1ο μέρος
β. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα
γ. Prima vista
 
            Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας μουσικού για δύο (2) θέσεις, η εξέταση για τη δεύτερη θέση γίνεται μόνο στα σημεία που δεν συμπίπτει η εξεταστέα ύλη των δύο θέσεων.
            Η εξέταση των υποψηφίων γίνεται ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, χωρίς την παρουσία ακροατηρίου. Επιτρέπεται μόνον η παρουσία μουσικών της Ορχήστρας που ανήκουν στην οικογένεια του εξεταζομένου οργάνου, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 1 της ΥΠΠΟ/ ΚΑΤΕΧΝ/35836/22-7-1999 Υπουργικής Απόφασης.
            Οι πίνακες επιτυχίας, κατά κατηγορία και όργανο, θα περιλαμβάνουν αριθμό επιτυχόντων ίσο με τον αριθμό των θέσεων που προκηρύσσονται και θα τοιχοκολληθούν στα Γραφεία και στο χώρο ανακοινώσεων της Ορχήστρας, με την παρουσία δύο (2) υπαλλήλων και θα συνταχθούν σχετικά πρακτικά, τα οποία εν συνεχεία θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού  του ΥΠΠΟΑ.
            Οι επιτυχόντες θα κληθούν να υποβάλουν όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά που θα τους ζητηθούν με έγγραφο από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.
            Ο χώρος που θα γίνουν οι διαγωνισμοί και κάθε σχετικό με αυτούς θέμα θα καθοριστεί με αποφάσεις και ανακοινώσεις των Εξεταστικών Επιτροπών που θα τοιχοκολληθούν στα γραφεία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης.
            Η απόφαση - προκήρυξη αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, στην Εφημερίδα «Δημοσιογραφικά» και θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού (www.culture.gr) στο πεδίο Ενημέρωση – Επιλογή Προσωπικού - Προκηρύξεις, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης ([email protected]) καθώς και στο πρόγραμμα «Διαύγεια» (www.et.diavgeia.gov.gr) και Περίληψη της Προκήρυξης αυτής σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες, μία των Αθηνών και μία της Θεσσαλονίκης.
 
Η  Υπουργός
 Πολιτισμού και Αθλητισμού
                              Μυρσίνη Ζορμπά
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Σας ανακοινώνουμε ότι η Υποβολή Αιτήσεων και Δικαιολογητικών για τους Διαγωνισμούς πλήρωσης δώδεκα (12) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου Καλλιτεχνικού Προσωπικού στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης
 
αρχίζει 17 Δεκεμβρίου 2018,
ημέρα Δευτέρα
 
και
 
λήγει 15 Ιανουαρίου 2019,
ημέρα Τρίτη
 
 
 
(όσοι υποψήφιοι θέλουν να στείλουν ταχυδρομικά τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα πρέπει η απόδειξη κατάθεσής τους να είναι μέχρι
και τις 15/01/2019,
όσοι υποψήφιοι υποβάλουν στη Γραμματεία της Κ.Ο.Θ. τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα πρέπει η υποβολή να γίνεται στις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 7:00-15:00)
 
 
 
Με την αίτηση ο υποψήφιος υποχρεούται να συνυποβάλει βιογραφικό σημείωμά του, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μπορεί να συμβάλει στην απεικόνιση της καλλιτεχνικής προσωπικότητας και ικανότητας αυτού.
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν:
-Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (με την αίτηση) καθώς και
-Δίπλωμα ή πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας (οργάνου) αναγνωρισμένου μουσικού εκπαιδευτικού ιδρύματος του εσωτερικού ή ισότιμο δίπλωμα εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού (μέχρι την προηγούμενη των ακροάσεων ανά κατηγορία και όργανο).
 
 
Από τη Διεύθυνση της Κ.Ο.Θ.

Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων
Περιγραφή
Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων
Περιγραφή
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  
23, 24, 25, 26, 27  και  28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ  23/02

 Αίθουσα Δοκιμών-Συναυλιών της Κ.Ο.Θ. «Σόλων Μιχαηλίδης» (Λεωφόρος Νίκης 73, Παραλία)

ΤΡΟΜΠΕΤΕΣ (Κορ. Α’)
΄Εναρξη  στις  10 :00
Αναλυτικά:  10:00-14:00, 15:00-18:00
ΤΡΟΜΠΕΤΕΣ (Tutti)
΄Εναρξη  στις  19:00
Αναλυτικά:  19:00 – 21:30

ΚΥΡΙΑΚΗ  24/02

 Αίθουσα Δοκιμών-Συναυλιών της Κ.Ο.Θ. «Σόλων Μιχαηλίδης» (Λεωφόρος Νίκης 73, Παραλία)

ΤΡΟΜΠΕΤΕΣ (Tutti)
΄Εναρξη  στις   10:00
Αναλυτικά:  10:00-14:00, 15:00-18:00 και 18:30-τέλος
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 25/02
 Αίθουσα Δοκιμών O.M.M.Θ.-5ος όροφος

(25ης Μαρτίου – Ν. Παραλία Θεσσαλονίκης)

ΒΙΟΛΕΣ (Tutti)
Έναρξη  στις    10:00
Αναλυτικά:  10:00-14:00 και 15:00-τέλος
 

ΤΡΙΤΗ  26/02

Αίθουσα Δοκιμών-Συναυλιών της Κ.Ο.Θ. «Σόλων Μιχαηλίδης» (Λεωφόρος Νίκης 73, Παραλία)

ΦΑΓΚΟΤΑ (Κορ. Β’)
Έναρξη  στις    09:30
Αναλυτικά:  09:30-14:00, 14:30-τέλος
ΟΜΠΟΕ (Tutti)
Έναρξη  στις    15:00
Αναλυτικά:  15:00-18:00 και 18:30-τέλος
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/02
Αίθουσα Δοκιμών O.M.M.Θ.-5ος όροφος

(25ης Μαρτίου – Ν. Παραλία Θεσσαλονίκης)

 
 
ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΑ (Κορ. Α’)
Έναρξη  στις    10:00
Αναλυτικά:  10:00-13:30
ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΑ (Tutti)
Έναρξη  στις    15:00
Αναλυτικά:  15:00-17:00 και 17:30-20:00
ΠΕΜΠΤΗ 28/02
Αίθουσα Δοκιμών O.M.M.Θ.-5ος όροφος

(25ης Μαρτίου – Ν. Παραλία Θεσσαλονίκης)

ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΑ (Tutti)
Έναρξη  στις   10:00
Αναλυτικά:  10:00-τέλος
Οι κληρώσεις για τον καθορισμό της σειράς συμμετοχής των υποψηφίων θα γίνουν ως εξής:
 
Για τις Τρομπέτες (Κορ.Α+ Tutti) την Παρασκευή 22.02.2019 και ώρα 21:00 στην Αίθ. Δοκ. Σ. Μιχαηλίδης, Λ. Νίκης 73, Παραλία
Για τις Βιόλες (Tutti) την Κυριακή 24.02.2019 και ώρα 21:00 στην Αίθ. Δοκ. ΟΜΜΘ στον 5ο όροφο, Ν. Παραλία
Για τα Φαγκότα (Κορ. Β’) και τα Όμποε  (Tutti) την Δευτέρα 25.02.2019 και ώρα 21:00 στην Αίθ.Δοκ. Σ. Μιχαηλίδης, Λ. Νίκης 73
Για τα Κοντραμπάσα (Κορ.Α+Tutti) την Τρίτη 26.02.2019 και ώρα 21:00 στην Αίθ. Δοκ. ΟΜΜΘ στον 5ο όροφο, Ν. Παραλία

20,21,22,23  και  24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ  20/03

Αίθουσα Δοκιμών-Συναυλιών της Κ.Ο.Θ. «Σόλων Μιχαηλίδης» (Λεωφόρος Νίκης 73, Παραλία)
ΚΡΟΥΣΤΑ (Κορ. Β’)
Έναρξη  στις    10:00
Αναλυτικά:  10:00-14:00, 15:00-18:00 και 18:30-21:30

ΠΕΜΠΤΗ 21/03

Αίθουσα Δοκιμών-Συναυλιών της Κ.Ο.Θ. «Σόλων Μιχαηλίδης» (Λεωφόρος Νίκης 73, Παραλία)
 
 
ΚΡΟΥΣΤΑ (Κορ. Β’)
Έναρξη  στις    10:00
Αναλυτικά:  10:00-14:00, 15:00-18:00 και 18:30-τέλος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/03

Αίθουσα Δοκιμών-Συναυλιών της Κ.Ο.Θ. «Σόλων Μιχαηλίδης» (Λεωφόρος Νίκης 73, Παραλία)
 
ΚΟΡΝΑ (Tutti)
Έναρξη  στις   10:00
Αναλυτικά:  10:00-14:00, 15:00-18:00 και 18:30-τέλος

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/03

Αίθουσα Δοκιμών-Συναυλιών της Κ.Ο.Θ. «Σόλων Μιχαηλίδης» (Λεωφόρος Νίκης 73, Παραλία)
 
 
ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΑ (Tutti)
Έναρξη  στις   10:00
Αναλυτικά:  10:00-14:00, 15:00-18:00 και 18:30-21:30

ΚΥΡΙΑΚΗ 24/03

Αίθουσα Δοκιμών-Συναυλιών της Κ.Ο.Θ. «Σόλων Μιχαηλίδης» (Λεωφόρος Νίκης 73, Παραλία)
 
 
ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΑ (Tutti)
Έναρξη  στις   10:00
Αναλυτικά:  10:00-14:00 και 15:00-τέλος
 
Οι κληρώσεις για τον καθορισμό της σειράς συμμετοχής των υποψηφίων θα γίνουν ως εξής:
 
Για τα Κρουστά (Κορ.Β’) την Τρίτη 19.03.2019 και ώρα 21:00 στην Αίθ. Δοκ. Σ. Μιχαηλίδης, Λ. Νίκης 73
Για τα Κόρνα (Tutti) την Πέμπτη 21.03.2019 και ώρα 21:00 στην Αίθ. Δοκ. Σ. Μιχαηλίδης, Λ.Νίκης 73
Για τα Βιολοντσέλα (Tutti) την Παρασκευή 22.03.2019 και ώρα 21:00 στην Αιθ.Δοκ. Σ.Μιχαηλίδης, Λ.Νίκης 73


Σημειώνεται ότι η απουσία ενός υποψηφίου ή αντιπροσώπου του από την κλήρωση σημαίνει αυτόματη εξαίρεσή του από τις εξετάσεις, αφού θα θεωρηθεί ότι δεν προσήλθε εγκαίρως.


Οι υποψήφιοι θα φέρουν δικό τους πιανίστα για να τους συνοδεύσει στην εκτέλεση των έργων.
Από τις Εξεταστικές Επιτροπές
Αποτελέσματα
Ανακοίνωση ορχηστρικών έργων (ακροάσεις Φεβρουαρίου)
Περιγραφή
 
Ανακοινώνονται από τις εξεταστικές επιτροπές τα παρακάτω αποσπάσματα από τα ορχηστρικά έργα της εξεταστέας ύλης κατά οικογένεια οργάνου και κατηγορία καλλιτεχνικού προσωπικού:
 
(κατεβάστε τα ορχηστρικά πατώντας πάνω στο αντίστοιχο όργανο)
 
ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΑ (Κορυφαίος Α΄)
 
1. J. Haydn, Συμφωνία Νο 31, Μέρος IV,Variation 7, Moderato, ολόκληρο
2. A. Ginastera, Variaciones Concertantes, XI, Adagio molto espressivo, ολόκληρο
3. G. Mahler, Συμφωνία Νο 1, Μέρος III, solo ολόκληρο
4. W.A. Mozart, Συμφωνία Νο 40, Μέρος I, από από το μέτρο 114 έως και το μέτρο 138
5. L.v. Beethoven, Συμφωνία Νο 5, Μέρος III, από το μέτρο 141 με levare έως και το μέτρο 218
6. L.v. Beethoven, Συμφωνία Νο 9, Μέρος IV, recitativo από το μέτρο 8 μέχρι και  το μέτρο 90
7. B. Bartók, Κοντσέρτο για ορχήστρα, I introduzione, andante non troppo, από μέτρο 35 μέχρι και το πρώτο όγδοο του μέτρου 58
8. D. Shostakovich, Συμφωνία Νο 5, Μέρος I, moderato- allegro non troppo, από το Νο 22 μέχρι και το 4ο μέτρο μετά το Νο 26
9. B. Britten, Young person’s guide to the orchestra, Var H, από την αρχή μέχρι την πρώτη κορώνα
10. R. Strauss, Death and transfiguration, op. 24, από το 10ο μέτρο πριν το Ε μέχρι και το δεύτερο μέτρο πριν το F
 
 
 
ΤΡΟΜΠΕΤΕΣ (Κορυφαίος Α΄)
 
1. J.S. Bach, (I.Trumpet), Christmas Oratorio, No 64 CHORAL
2. M. Moussorgsky/M. Ravel, (Trombe I), Tableaux d’une exposition, PROMENADE: Από την αρχή έως το 2,  VI. SAMUEL GOLDENBERB und SCHMUYLE: Όλο
3. I. Stravinsky, (Piston I), PETRUSHKA, 69/ Tamz der Ballerine (όλο)
4. N. Rimsy-Korsakov, (Tromba I), SCHEGERAZADE, 4o Μέρος: 1 μέτρο πριν το C έως 1 μετά το Ε.
Από το Q έως το R, από το Τ έως το U
5. R. Strauss, (I Trompete), EINE ALPINESINFONIE, 1 μέτρο πριν το 68 έως το 71 και από το 75 έως το 76
6. G. Mahler, (I Trompete), SYMPRONIE No 5 ,Trauermarsch Από την αρχή έως το 6ο μέτρο μετά το 1 Από το 7 έως το 8, από το 8ο μέτρο του 18 έως το τέλος
7. A. Webern, (I.Trompete), PASSACAGLIA, Από το 8ο μέτρο του 5 έως το 4ο μέτρο του 7,  Από το 9 έως το 7ο μέτρο του 9,  Από το 2ο μέτρο του 12 έως το 13.
 
 
 
ΦΑΓΚΟΤΑ (Κορυφαίος Β΄), με υποχρέωση στο κόντρα φαγκότο
 
1. H. Berlioz, Symphonie fantastique op. 14 (2 σελίδες)
-3. Satz, Szene auf dem Lande (Μέτρα 86-103)
-4. Satz, Der Gang zum Richtplatz (Μέτρα 49-63)
-5. Satz, Beim Hexensabbat (Μέτρα 67-84)
-Hexen Rundtanz (Μέτρα 447-459)
2. J. Brahms, Violinkonzert D-dur op. 77
-2. Satz, Adagio (Αρχή έως μέτρο 22)
3. W.A. Mozart, Die Hochzeit des Figaro KV 492
-Ouverture, (Ολόκληρο)
4. M. Ravel, Klavierkonzert G-dur
-3. Satz, (Μόνο το πεντάγραμμο του 2ου Φαγκότου)
5. B. Smetana, Die verkaufte Braut (2 σελίδες)
Ouverture
-Αρχή έως μέτρο 8
-Μέτρα 168-176 (2ο Φαγκότο)
-Μέτρα 221-228 (2ο Φαγκότο)
-Μέτρα 261-273 (2ο Φαγκότο)
6. P. I. Tschaikowsky, Sinfonie Nr. 4 op. 36
-2. Satz, (Μέτρο 274-Τέλος)
7. P. I. Tschaikowsky, Sinfonie Nr. 6 op. 74
4. Satz, (Μέτρα 4-36)
ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΑ ΚΟΝΤΡΑΦΑΓΚΟΤΟΥ
8. L. v. Beethoven, Sinfonie Nr. 5 op. 67
-4. Satz, (Ολόκληρο)
9. J. Brahms, Sinfonie Nr. 1 op. 68 (2 σελίδες)
-1. Satz, (Μέτρα 46-181)
               (Μέτρα 293-341)
-4. Satz (Ολόκληρο
10. M. Ravel. Ma mere l’ oye
-IV. Les entretiens de la Belle et de la Bete (Ολόκληρο)
 
 
 
ΒΙΟΛΕΣ (Tutti)


1. B. Smetana, Μολδάβας, Μέτρο 40 με levare έως μέτρο 79
2. D. Shostakovich, Συμφωνία Νο 5, 1ο Μέρος,Moderato, 15 έως 17
3. J. Brahms, Παραλλαγές Χάυδν Var. no V, VII
4. A. Schoenberg, Εξαϋλωμένη νύχτα,Viola Ι, μέτρο 150 έως μέτρο 181
5. E.Grieg, Peer Gynt Σουΐτα No1, Op. 46, Morgenstimmung, από Α έως 7 πριν το Ε
6. P.I. Tchaikovsky, Συμφωνία no 6, 1o μέρος, μέτρο 19 έως μέτρο 62
7. S. Prokofiev, Κλασική Συμφωνία, 4ο μέρος, μέτρο 106 έως μέτρο 201


 
 
ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΑ (Tutti)


1. W.A. Mozart, Συμφωνία Νο 35,“Haffner”,Μέρος IV, presto, από την αρχή μέχρι και το μέτρο 37
2. F. Mendelssohn, Συμφωνία Νο 4, Μέρος IV, από το μέτρο 164 μέχρι και το πρώτο τέταρτο του μέτρου 193
3. L.v. Beethoven, Συμφωνία Νο 5, Μέρος III, από το μέτρο 141με levare έως και το μέτρο 218
4. J. Brahms, Συμφωνία Νο 2, Μέρος IV, allegro con spirito, από το μέτρο 44 μέχρι και το μέτρο 79
5. G. Mahler, Συμφωνία Νο 2, Μέρος III, από το No 36 με levare έως και το τρίτο μέτρο πριν το Νο 40, την πρώτη από τις δυο divisi φωνές
6. H. Berlioz, Συμφωνία Φανταστική, Μέρος IV, witches’ round dance, poco meno mosso, από την αρχή μέχρι και το τέταρτο μέτρο πριν από το Νο 75
7. R. Strauss, Don Juan, allegro molto con brio, από την αρχή μέχρι και το 4ο μέτρο του C και από το poco a poco piu vivente μέχρι και το un poco piu lento
8. D. Shostakovich, Συμφωνία Νο 5, Μέρος I, moderato- allegro non troppo, από το Νο 22 μέχρι και το 4ο μέτρο μετά το Νο 26
9. G. Verdi, Othello, 4 Akt, poco piu mosso, από το U μέχρι και το 7ο του Χ
 
 
 
ΟΜΠΟΕ (Tutti)


1. L.v. Beethoven (3 σελίδες), Sinfonie Nr.3, op.55, Es-Dur “Eroica” (μέρος 1ου όμποε)
-MARCIA FUNEBRE, Adagio assai (από την αρχή μέχρι το Minore)
-SCHERZO, Allegro vivace (από την αρχή μέχρι το μέτρο 31)
-TRIO (το σημείο P dolce, sempre legato)
2. J. Brahms,  Konzert für Violine und Orchester, op.77 (μέρος 1ου όμποε)
-Adagio, από την αρχή μέχρι και το μέτρο 32
3. J. Brahms, Variationen über ein Thema von J.Haydn, op.56a (μέρος 2ου όμποε)
-Chorale St.Antoni, Andante, με επαναλήψεις
4. A. Dvořák, Konzert für Violoncello, op.104, (μέρος 2ου όμποε)
-Adagio ma non troppo (από την αρχή μέχρι και το 4ο μέτρο μετά το 4)
5. A. Dvořák, Sinfonie VII, op.70 (μέρος 2ου όμποε)
-Poco adagio (από την αρχή μέχρι  9 μέτρα πριν το Β)
6. M. Ravel, (5 σελίδες), Le tombeau de Couperin (μέρος 1ου όμποε)
-Prelude (από την αρχή μέχρι το 2 – τα πρώτα 14 μέτρα και το passage 5 μέτρα πριν το 9 και 5 μέτρα πριν το 10 μέχρι 1 μέτρο πριν τη διπλή γραμμή)
-Forlane (από το 1 μέχρι το 2 – από το μέτρο 9 μέχρι και το μέτρο 19)
-Menuet (από την αρχή μέχρι το 4)
7. G. Rossini, La Scala de Seta, Overture (μέρος 1ου όμποε)
-Allegro vivace, allegro (από την αρχή μέχρι 2 μέτρα μετά το το 3
8. Β. Smetana (2 σελίδες), Die Verkaufte Braut (μέρος 2ου όμποε)
-Vivacissimo (τα πρώτα 8 μέτρα και από το 95 μέχρι το μέτρο 114 και από το Β  τα 8 μέτρα)
9. R. Strauss, (3 σελίδες), Don Juan, op.20 (μέρος 1ου όμποε)
-Allegro molto con brio (από την αρχή μέχρι το Β και 8 μέτρα μετά το G μέχρι to K
-A tempo ma traquillo (από το L μέχρι δύο μέτρα μετά το N)
10. P.I. Tschaikovsky, (2 σελίδες) Symphony IV, op.36 (μέρος 1ου όμποε)
-Andantino in modo di canzonetta (τα πρώτα 21 μέτρα)
-Scherzo, pizzicato ostinato (από τη διπλή γραμμή τα πρώτα 12 μέτρα του meno mosso)
 
 
TΡΟΜΠΕΤΕΣ (Tutti)


1. R. Schumann, (2. Trompete), SYMPHONY No 2
1ο Μέρος, Sostenuto assai
Από την αρχή έως το μέτρο 23
2. N. Rimsky-Korsakov, (Tromba II), SCHEHERAZADE,
2ο Μέρος, Από το 17ο μέτρο του Ε έως το 38ο μέτρο του Ε, από το 21ο μέτρο του I  έως το 1ο μέτρο του L.
4ο Μέρος, Από το Ρ έως το 1ο μέρος του R
3. R. Strauss, (3. Trompete) EINE ALPENSINFONIE
Από το 65 έως και το 4ο μέτρο του 70
4. O. Respighi, (Tromba II), PINI DI ROMA
1ο Μέρος, I PINI DI VILLA BORGHESE
Από την αρχή έως το 29ο μέτρο του 3
5. B. Bartók, (2.Trumpet), CONCERTO FOR ORCHESTRA
1ο Μέρος: INTRODUZIONE
Άπό το μέτρο 39 έως το 51
2ο Μέρος: GIUOCO DELLE COPPIE
Από το μέτρο 90 έως το 120
5ο Μέρος: FINALE
Από το μέτρο 201 έως το 255 και από το μέτρο 556 έως το 572
6. M. Ravel, (Petite Trompette en Re), BOLERO
Από το 16 έως το τέλος
7. R. Wagner, (3. Trumpet), OVERTURE TO TANNHAUSER
Από το μέτρο 378 έως το τέλος
8. A.Webern, (2. Trompete), PASSACAGLIA
Από το 7ο μέτρο του 5 έως το 4ο μέτρο του 7
 
 
Θεσσαλονίκη, 23 Ιανουαρίου 2019
Η Διευθύντρια της Κ.Ο.Θ.,  Ζωή Τσόκανου
Πρόεδρος όλων των εξεταστικών επιτροπών
Αποτελέσματα
Επιτυχόντες ακροάσεων Σαββάτου 23/2/2019
Τρομπέτες (Α' Κορυφαίος): Δημήτρης Γκόγκας
Τρομπέτες (Tutti): Κωνσταντίνος Γκιαβούρης

Επιτυχών ακροάσεων Δευτέρας 25/2/2019
Βιόλες (Tutti): Ρενάτο Δαμονίτσα
Ολοκληρώθηκε χθες η πρώτη περίοδος ακροάσεων για την πρόσληψη μονίμου καλλιτεχνικού προσωπικού.
Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Επιτυχόντες ακροάσεων Τρίτης 26/2/2019
Φαγκότα (tutti): Ουδείς επιτυχών
Όμποε (tutti): Πέτρος Μαυρομάτης


Επιτυχόντες ακροάσεων Τετάρτης 27/2/2019
Κοντραμπάσα (Κορ. Α'): Dimitre Gueorguiev
Κοντραμπάσα (tutti): Κωνσταντίνος Μάνος

 
Ανακοίνωση ορχηστρικών έργων (ακροάσεις Μαρτίου)
Περιγραφή
Ανακοινώνονται από τις εξεταστικές επιτροπές τα παρακάτω αποσπάσματα από τα ορχηστρικά έργα της εξεταστέας ύλης κατά οικογένεια οργάνου και κατηγορία καλλιτεχνικού προσωπικού:

(κατεβάστε τα ορχηστρικά πατώντας πάνω στο αντίστοιχο όργανο)

Κρουστά (Κορυφαίος Β'), με υποχρέωση στα τύμπανα
 
Xylophone – Glockenspiel – Vibraphone
 
1. G. GERSHWIN (xylophone), Porgy and Bess, Introduction (μέτρα 1-17)
2. G. GERSHWIN (xylophone-bells), An American in Paris (2 σελίδες)
3. Z. KODALY (xylophone), Hary Janos suite (6o μέρος)
4. Α. COPLAND (xylophone), Appalachian Spring
5. P. DUKAS (glockenspiel), L’ Apprenti Sorcier (2 σελίδες)
6. C. DEBUSSY  (glockenspiel), La Mer (2ο και 30 μέρος)
7. O. RESPIGHI, Pini di Roma (Allegretto vivace)
8. L. BERNSTEIN (vibraphone), West Side Story (Symphonic Dances), 3 σελίδες
 
Tamburine – Triangle – Cymbals – Castanets
 
1. G. BIZET (tambourine), Carmen, Entracte
2. A. DVORAK (tambourine), Carnival Overture, op. 92 (Allegro), 2 σελίδες
3. P. TCHAIKOVSKY (tambourine), Καρυοθραύστης, σουίτα αρ. 1, έργο 71α – Danse russe Trepak
4. F. LISZT (triangle, becken), Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 1 (2 σελίδες)
5. G. BIZET (triangle, bass drum, cymbal), Κάρμεν, σουίτα αρ. 1 (Aragonaise, Les Toreadors – 5 σελίδες)
6. P. TCHAIKOVSKY (becken, cymbals), Ρωμαίος και Ιουλιέτα (Phantasie Overture- Allegro giusto)
7. P. TCHAIKOVSKY (becken, cymbals), Συμφωνία αρ. 4, 4ο μέρος (μέτρα 270-293)
8. S. RACHMANINOV (piatti), Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 2 (3ο μέρος)
9. Μ. RAVEL (castanets), Alborada del Gracioso
10. N. RIMSKY-KORSAKOV (castanets), Capricio Espanol (5o μέρος: Fandango asturiano)
 
Snare drum – Bass drum – Drum set
 
1. Snare drum Roll (snare drum)
2. N. RIMSKY-KORSAKOV, Scheherazade, 3ο – 4ο μέρος (3 σελίδες)
3. Μ. RAVEL (tambour militaire), Alborada del Gracioso
4. Μ. RAVEL (tambour militaire), Bolero
5. G. MAHLER (gr. Trommel), Συμφωνία αρ. 3 (1o μέρος)
6. Ι. STRAVISKY (gr. Trommel), The Rite of Spring, Danse de la terre
7. L. BERNSTEIN (vibraphone), West Side Story (Symphonic Dances), 5 σελίδες – Θα εκτελεστεί σε drums και όχι σε toms
 
Timpani
 
1. W. A. MOZART, Die Zauberflote, Εισαγωγή (μέτρα 195-226)
2. L.v. BEETHOVEN, Συμφωνία αρ. 1, μέρος (Menuetto)
3. L.v. BEETHOVEN, Fidelio, 2. Aufzug, No. 16 – Finale
4. F. MARTIN, Concerto pour 7 Instruments a Vent, Timbales, Batterie et Orchestre a Cords (3ο μέρος)
5. P. TCHAIKOVSKY, Συμφωνία αρ. 4 (1ο μέρος), 2 σελίδες

Κόρνα (Tutti)
 
1. L.v. BEETHOVEN, Συμφωνία αρ. 3, Scherzo – 3o μέρος
2. L.v. BEETHOVEN, Συμφωνία αρ. 7, 1ο μέρος
3. L.v. BEETHOVEN, Συμφωνία αρ. 8, 3ο μέρος
4. L.v. BEETHOVEN, Συμφωνία αρ. 9, 3ο μέρος
5. G. MAHLER, Συμφωνία αρ. 1, 1ο μέρος (μέτρα 32 – 44)
6. G. PUCCINI, Tosca, 3η πράξη (απόσπασμα)
7. D. SHOSTAKOVICH, Συμφωνία αρ. 5, 1ο μέρος (το απόσπασμα μέσα στις αγκύλες)
8. D. SHOSTAKOVICH, Κοντσέρτο για βιολοντσέλο αρ. 2 (ως Νο. 69)
9. I. STRAVINSKY, Der Kuss der Fee, Valse (2 σελίδες)
10. R. WAGNER, Rienzi, 4η πράξη – Finale

Βιολοντσέλα (Tutti)

1. L.v. BEETHOVEN, Εισαγωγή από το έργο «Κοριαλανός», μέτρα 102 – 240 (2 σελίδες)
2. J. BRAHMS, Συμφωνία αρ. 2, έργο 73 – 2ο μέρος (Adagio non troppo), μέτρα 1 – 15
3. R. STRAUSS, Don Juan (αποσπάσματα, 2 σελίδες)
4. P. I. TCHAIKOVSKY, Συμφωνία αρ. 6 , έργο 74 - 2ο μέρος (Allegro con grazia), μέτρα 1-24
5. G. VERDI, Messa da Requiem, No. 3 (Offertorium), μέτρα 1 - 35
6. D. SHOSTAKOVICH, Συμφωνία αρ. 5, έργο 47 – 1ο μέρος (απόσπασμα)

Θεσσαλονίκη, 23 Ιανουαρίου 2019
Η Διευθύντρια της Κ.Ο.Θ.
Ζωή Τσόκανου
(Πρόεδρος όλων των εξεταστικών επιτροπών)Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η για κόρνα

Σας ανακοινώνουμε ότι, λόγω έκτακτων συνθηκών, θα αλλάξει ο τόπος διεξαγωγής του
διαγωνισμού για τις δύο (2) θέσεις Ε’ κατηγορίας (Tutti) στα Κόρνα και θα πραγματοποιηθεί στην
Αίθουσα Δοκιμών O.M.M.Θ.-5 ος όροφος (25 ης Μαρτίου – Ν. Παραλία Θεσσαλονίκης)
αντί της
Αίθουσας Δοκιμών-Συναυλιών της Κ.Ο.Θ. «Σόλων Μιχαηλίδης» (Λεωφόρος Νίκης 73, Παραλία).

Θεσσαλονίκη, 08 Μαρτίου 2019
Από την Εξεταστική Επιτροπή
για τις δύο θέσεις Μουσικών στα Κόρνα
Αποτελέσματα
Ολοκληρώθηκαν σήμερα 21 Μαρτίου οι ακροάσεις για την κάλυψη δύο (2) θέσεων Κορυφαίων Β' στα Κρουστά (με υποχρέωση στα Τύμπανα). Οι δύο επιτυχόντες είναι οι:

Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος
Πανάγιω Καραμούζη

Αποτελέσματα των ακροάσεων της 22ας Μαρτίου 2019 για δύο (2) θέσεις tutti στα κόρνα. Επιτυχόντες:

Άγγελος-Σπυρίδων Κοσκινάς
Ανδριάνα Σους

Αποτελέσματα ακροάσεων για μία θέση tutti στα βιολοντσέλα.
Επιτυχούσα:

Μυρτώ Ταλακούδη