Διαγωνισμοί / Ακροάσεις Καλλιτεχνών

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση μίας (1) κενής οργανικής θέσης μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης - 5ης Κατηγορίας (Tutti) στα κοντραμπάσα

ΑΠΟΦΑΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις:
α) του ν.δ/τος 4590/1966 «Περί οργανώσεως και λειτουργίας Συμφωνικής Ορχήστρας Βορείου Ελλάδος» ( Α ΄238)
β) του άρθρου 74 του ν. 1943/1991 «Εκσυγχρονισμός  της  οργάνωσης  και  λειτουργίας  της  Δημόσιας Διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις» (Α ΄50) και την 98/16-2-1995 γνωμοδότηση της Τριμελούς Επιτροπής του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του ΥΠ.ΠΟ., που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Πολιτισμού, σχετικά με την πρόσληψη μουσικών αναγνωρισμένου ταλέντου,
γ) του εδαφ. η΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Α΄8 ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (Α΄234),
δ) του άρθρου 69 του ν. 2065/1992 «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (Α΄113), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ε)         του ν. 2431/1996 «Διορισμός ή Πρόσληψη Πολιτών Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση» (Α΄175), καθώς και του π.δ/τος 7/2003 «Διορισμός ή Πρόσληψη Πολιτών των Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Υπουργείο Πολιτισμού και στους Εποπτευόμενους Φορείς» ( Α΄57), στ)         του άρθρου 5 του ν. 2557/1997 «Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης» ( Α΄271) ζ) του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α ΄26), όπως ισχύει,
η)        της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές… κλπ.» (Α ΄220), όπως ισχύει
 
θ) του ν.δ/τος 3832/1958 «Περί κυρώσεως των υπ’ αρ. 195/16-2-1951, 344/29-3-1952, 158/27- 2-1954 και 809/8-6-1954 Πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου, αφορωσών τον διορισμό των Βορειοηπειρωτών και Κυπρίων εις δημοσίας θέσεις και θέσεις Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου, κλπ» ( Α’ 128), όπως ισχύει καθώς επίσης και την 464/1985 γνωμοδότηση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημόσιας Διοίκησης,
ι) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”» (Α΄112),
ια) των παρ. 20, 21 και 22 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α΄54), όπως ισχύει
ιβ) του άρθρου 28 παρ.4 του ν.4305/2014 (Α΄/237), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4440/2016 ( Α΄224)
ιγ) του ν.4622/2019  “ Επιτελικό Κράτος οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,  των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης” (Α΄ 133)
ιδ) του π.δ/τος 315/1992 «Περί αναδιαρθρώσεως των κλάδων και δημιουργίας νέων κατηγοριών μουσικών, περί εντάξεως των μονίμων μουσικών σε νέες κατηγορίες και οργανικές θέσεις και μονιμοποιήσεως του καλλιτεχνικού προσωπικού των Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών και Θεσσαλονίκης» (Α ΄160),
ιε) του π.δ/τος 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού» (Α’ 7), (διόρθωση σφάλματος (Α΄158), όπως ισχύει
ιστ)   του π.δ/τος 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού… Ανάπτυξης   και Τουρισμού» (Α ΄114)
ιζ)του π.δ/τος 83/2019(ΦΕΚ 121/Α/2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
κ) του π.δ/τος 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων». (ΦΕΚ 123/Α/19.07.2019)
 1. της ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/35836/22-7-1999 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού «Διαδικασία προσλήψεως Καλλιτεχνικού Προσωπικού κλπ.» (ΦΕΚ 1604/Β/16-8-1999).
 2. το αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ/ΤΕΜ/236863/15058/9602/5279/19-6-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού & Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠΠΟΑ, σχετικά με την προκαλούμενη δαπάνη
 3. Το αριθμ. 2/67088/16-9-2019 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σχετικά με την κάλυψη της αιτούμενης δαπάνης.
 4. Την αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.206/30278/17-12-2019 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ., όπως ισχύει, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) κενής οργανικής θέσης μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης (Δημόσια Υπηρεσία που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού).
 5. το αριθμ Α.Π 233-158/ΔΕ 5169/27-1-2020 έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου  του  Κράτους στο ΥΠΠΟΑ,, σύμφωνα με το οποίο οι  συμμετέχοντες  σε  διαγωνισμό για  την  κάλυψη  κενών οργανικών καλλιτεχνικού προσωπικού των Κρατικών Ορχηστρών, δεν υποχρεούνται να καταθέσουν τους τίτλους σπουδών τους ως τυπικό προσόν διορισμού στις θέσεις για τις οποίες διαγωνίζονται, ενώ περαιτέρω η κατοχή πτυχίου ή διπλώματος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των ήδη διορισθέντων στην διαδικασία της μονιμοποίησης, μετά το πέρας της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας.
 6. Το αριθμ. 713/26-5-2020 έγγραφο της προαναφερόμενης Ορχήστρας σχετικά με διενέργεια διαγωνισμού για την πλήρωση μίας (1) κενής οργανικής θέσης μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού στην Κ.Ο.Θ.
 7. Το γεγονός ότι από την απόφαση – προκήρυξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Προκηρύσσουμε
 
Διαγωνισμό για την πλήρωση μίας (1) κενής οργανικής θέσης μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, ως εξής:
Μίας (1) θέσης 5ης κατηγορίας (Τutti) στα κοντραμπάσα

Οι υποψήφιοι πρέπει:
 
 1. Ως προς την ιθαγένεια
α)        Να είναι Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες ή
β)        Πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι ομογενείς καθώς και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, καθώς και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (Ν.Δ. 3832/1958 – ΦΕΚ 128/Α/1958).
δ) Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση.
 1. Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους ή, προκειμένου για μουσικούς αναγνωρισμένου ταλέντου, το 15ο έτος της ηλικίας τους.
 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης τους, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 7 του άρθρου πρώτου του Ν. 3528/2007, όπως ισχύει.
 3. Να μη συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 8 του άρθρου πρώτου του Ν. 3528/2007).
 
Οι διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη σε χώρο που θα καθοριστεί με νεότερη ανακοίνωση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης.
Ως ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η 28η Νοεμβρίου 2020
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για την κάλυψη της ως άνω αναφερόμενης  κενής  οργανικής  θέσεως καλλιτεχνικού προσωπικού της ΚΟΘ , δεν υποχρεούνται  να  καταθέσουν τους  τίτλους σπουδών τους ως τυπικό προσόν διορισμού  στην  θέση  για  την  οποία  διαγωνίζονται,  ενώ  περαιτέρω η κατοχή πτυχίου ή διπλώματος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των ήδη διορισθέντων στην διαδικασία της μονιμοποίησης, μετά το πέρας  της  διετούς  δοκιμαστικής  υπηρεσίας.
Αυτοί που θέλουν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό οφείλουν, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο Τύπο, να υποβάλουν ή να ταχυδρομήσουν με απόδειξη στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης (Λ. Νίκης 73, 54622, Θεσσαλονίκη) αίτηση σε ειδικό έντυπο.
Έντυπα αιτήσεων, με αντίγραφο της παρούσας προκήρυξης, μπορεί να προμηθεύεται κάθε ενδιαφερόμενος από την ως άνω Υπηρεσία.
Με την αίτηση ο υποψήφιος υποχρεούται να συνυποβάλλει βιογραφικό σημείωμά του, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στην απεικόνιση της καλλιτεχνικής προσωπικότητας και ικανότητας αυτού.
Ειδικότερα για τους υποψηφίους που επικαλούνται την ιδιότητα του μουσικού αναγνωρισμένου ταλέντου, συμπληρώνοντας τη σχετική ένδειξη στο έντυπο της αίτησης, απαιτείται η υποβολή στοιχείων που θα δικαιολογούν την ιδιότητα αυτή.
 
Η διαπίστωση περί τούτου θα γίνεται από την, κατά τον νόμο, Εξεταστική Επιτροπή. Η εν λόγω Επιτροπή, μετά τον έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών του κάθε υποψηφίου της περίπτωσης αυτής (ταλέντου), θα διαπιστώνει την ύπαρξη των στοιχείων που συγκροτούν το αναγνωρισμένο μουσικό ταλέντο και θα επιτρέπει σε αυτόν να συμμετάσχει στο διαγωνισμό.
Η μη υποβολή των δικαιολογητικών αυτών μαζί με την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό καθιστά απαράδεκτη τη μεταγενέστερη επίκληση της ανωτέρω ιδιότητας. Εξεταστέα ύλη  
Σύμφωνα με την ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/35836/22-7-1999 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η εξεταστέα ύλη κατά οικογένεια οργάνου και κατηγορία καλλιτεχνικού προσωπικού, ορίζεται ως εξής:
ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΑ ΜΟΥΣΙΚΟΙ
α. Δυο μέρη (αργό και γρήγορο) από τα κοντσέρτα DITTERSDORF, KOUSSEVITSKY, BOTTESINI.
 
β. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα ( χωρίς τα soli)
 
Η εξέταση των υποψηφίων γίνεται ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, χωρίς την παρουσία ακροατηρίου. Επιτρέπεται μόνον η παρουσία μουσικών της Ορχήστρας που ανήκουν στην οικογένεια του εξεταζομένου οργάνου, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 1 της ΥΠΠΟ/ ΚΑΤΕΧΝ/35836/22-7-1999 Υπουργικής Απόφασης.
Ο πίνακας επιτυχίας της θέσης που προκηρύσσεται θα περιλαμβάνει αριθμό επιτυχόντων ίσο με τον αριθμό της θέσης που προκηρύσσεται και θα τοιχοκολληθεί στα Γραφεία και στο χώρο ανακοινώσεων της Ορχήστρας, με την παρουσία δύο (2) υπαλλήλων και θα συνταχθεί σχετικό  πρακτικό, το οποίο εν συνεχεία θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΥΠΠΟΑ.
Ο επιτυχών θα κληθεί να υποβάλει όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά που θα του ζητηθούν με έγγραφο από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.
Ο χώρος που θα γίνει ο διαγωνισμός και κάθε σχετικό με αυτό θέμα θα καθοριστεί με αποφάσεις και ανακοινώσεις της Εξεταστικής Επιτροπής που θα τοιχοκολληθούν στα γραφεία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης.
Η απόφαση - προκήρυξη αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού (www.culture.gr) στο πεδίο Ενημέρωση – Επιλογή Προσωπικού - Προκηρύξεις, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης ([email protected]) καθώς και στο πρόγραμμα «Διαύγεια» (www.et.diavgeia.gov.gr) και Περίληψη της Προκήρυξης αυτής σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες, μία των Αθηνών και μία της Θεσσαλονίκης.

Η Υπουργός Πολιτισμού & Αθλητισμού - Λίνα Μενδώνη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Σας ανακοινώνουμε ότι η Υποβολή Αιτήσεων και Δικαιολογητικών για τον Διαγωνισμό πλήρωσης μίας (1) κενής οργανικής θέσης μόνιμου Καλλιτεχνικού Προσωπικού στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, 5ης Κατηγορίας Μουσικού (Tutti) στα κοντραμπάσα
 
αρχίζει 24 Αυγούστου 2020,
ημέρα Δευτέρα
και
λήγει 22 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη
 
(όσοι/όσες υποψήφιοι/φιες θέλουν να στείλουν ταχυδρομικά τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα πρέπει η απόδειξη κατάθεσής τους να είναι μέχρι
και τις 22/09/2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου),
όσοι/όσες υποψήφιοι/φιες υποβάλουν στη Γραμματεία της Κ.Ο.Θ. τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα πρέπει η υποβολή να γίνεται στις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 7:00-15:00)
 
Με την αίτηση ο/η υποψήφιος/φια υποχρεούται να συνυποβάλει βιογραφικό σημείωμά του/της, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μπορεί να συμβάλει στην απεικόνιση της καλλιτεχνικής προσωπικότητας και ικανότητας αυτού/αυτής.
 
Οι υποψήφιοι/φιες θα πρέπει να καταθέσουν:
-Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (με την αίτηση).
 
Κατεβάστε την αίτηση από εδώ


Από τη Διεύθυνση της Κ.Ο.Θ.
 
 

Ανακοίνωση ορχηστρικών
Περιγραφή
Αποτελέσματα
Ανακοινώνονται από την εξεταστική επιτροπή τα παρακάτω αποσπάσματα από τα ορχηστρικά έργα της εξεταστέας ύλης:

 
 1. L.v. Beethoven, Συμφωνία Νο 5, Μέρος III, από το μέτρο 141με levare έως και το μέτρο 218
 2. W.A. Mozart, Συμφωνία Νο.40 in g/G minor, Μέρος Ι, και τα δύο αποσπάσματα
 3. L.v.Beethoven, Συμφωνία Νο. 9, Μέρος 4 recitativo
 4. G. Mahler, Συμφωνία Νο 2, σε C-Minor, Μέρος I, από την αρχή μέχρι και το πρώτο μέτρο του 1
 5. H. Berlioz, Συμφωνία Φανταστική, Μέρος IV, από το δεύτερο μέτρο του 57 μέχρι και το δεύτερο μέτρο του 58
 6. R. Strauss, Till Eulenspiegels lustige Streiche, op. 28, όλα τα αποσπάσματα που περιλαμβάνονται στη σελίδα
 7. B. Britten, The Young Person’s Guide to the Orchestra, Variation H, από την αρχή μέχρι την κορόνα
 8. D. Shostakovich, Συμφωνία Νο 5, Μέρος I, allegro non troppo, ολόκληρο το απόσπασμα
 9. M. Moussorgsky, Tableaux d’ une Exposition, 6. Samuel Goldenberg und Schmuyle, από τον αριθμό 56 μέχρι τον αριθμό 58

Πατήστε εδώ για να τα κατεβάσετε
Τελικό αποτέλεσμα
Περιγραφή
Αποτελέσματα
Επιτυχών στις εξετάσεις για την κάλυψη της μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε' κατηγορίας στα Κοντραμπάσα της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης είναι ο κ ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ Ευθύμιος-Θεοφάνης.
 
Συγχαρητήρια σε όλους και όλες σας και σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!