Διαγωνισμοί / Ακροάσεις Καλλιτεχνών

Διαγωνισμός για την πλήρωση πέντε (5) κενών οργανικών θέσεων μονίμου καλλιτεχνικού προσωπικού Κ.Ο.Θ.

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη διενέργεια διαγωνισμών για την πλήρωση πέντε (5) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού (με διετή δοκιμαστική υπηρεσία) στην Κ.Ο.Θ.
Συγκεκριμένα προκηρύσσονται οι κατωτέρω θέσεις:
 
Α) Μία (1) θέση 4ης Κατηγορίας (Κορυφαίου Β’) στο τρίτο Κόρνο, με υποχρέωση στο πέμπτο και έβδομο κόρνο
Β) Μία (1) θέση Μουσικού 5ης Κατηγορίας στα Βιολοντσέλα
Γ) Μία (1) θέση Μουσικού 5ης Κατηγορίας στις Βιόλες
Δ) Μία (1) θέση Μουσικού 5ης Κατηγορίας στη δεύτερη και τέταρτη (2-4) ολκωτή σάλπιγγα (Τρομπόνι)
Ε) Μία (1) θέση Μουσικού 5ης Κατηγορίας στα Κρουστά
 
Ως ημερομηνία έναρξης των διαγωνισμών ορίζεται η 28η Μαρτίου 2024, ημέρα Πέμπτη.
 
Ο χώρος που θα γίνουν οι διαγωνισμοί και κάθε σχετικό με αυτούς θέμα (αναλυτικό πρόγραμμα, αποσπάσματα ορχηστρικών έργων κλπ) θα καθοριστεί με αποφάσεις και ανακοινώσεις της Εξεταστικής Επιτροπής που θα τοιχοκολληθούν στα γραφεία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (Πιττακού 2, 546 45 Θεσσαλονίκη, 4ος όροφος) και θα ανακοινωθούν στην επίσημη ιστοσελίδα μας (www.tsso.gr)
 
Eξεταστέα Ύλη:
Για τη θέση Κορυφαίου Β’ 4ης Κατηγορίας στο τρίτο Κόρνο, με υποχρέωση στο πέμπτο και έβδομο Κόρνο
α. MOZART: Κοντσέρτο αρ. 2 KV 417 ή Κοντσέρτο αρ. 4 KV 495, το 1ο μέρος με Cadenza και το 2ο μέρος
β. STRAUSS: Κοντσέρτο αρ. 1, ολόκληρο
γ. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα
δ. Prima vista
 
Για τη θέση Μουσικού 5ης Κατηγορίας στα Βιολοντσέλα
α. Ένα από τα κοντσέρτα LALO, SAINT-SAENS, το 1ο μέρος
β. HAYDN: Κοντσέρτο σε ντο μειζ., το 1ο μέρος (με Cadenza)
γ. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα
 
Για τη θέση Μουσικού 5ης Κατηγορίας στις Βιόλες
α. Το 3ο και 4ο μέρος μιας από τις σουίτες του REGER
β. Ένα από τα κοντσέρτα HOFMEISTER, STAMITZ, το 1ο μέρος
γ. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα (χωρίς τα Soli)
 
Για τη θέση Μουσικού 5ης Κατηγορίας στη δεύτερη και τέταρτη (2-4) ολκωτή σάλπιγγα (Τρομπόνι)
α. DAVID: Κοντσέρτο σε μι υφ. μειζ., το 1ο μέρος
β. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα
γ. Prima vista
(Για Trombone basso: E. SACHSE: Κοντσερτίνο σε φα μειζ.)
 
Για τη θέση Μουσικού 5ης Κατηγορίας στα Κρουστά
α. Ένα έργο για τύμπανα, επιλογής του υποψηφίου, διάρκειας 1.30΄ περίπου ή ένα έργο για κρουστά, επιλογής του υποψηφίου, ίδιας διάρκειας
β. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα
γ. Prima vista
 
Όσες/οι επιθυμούν να λάβουν μέρος στους διαγωνισμούς οφείλουν, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επόμενη εργάσιμη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο Τύπο, να υποβάλουν ή να ταχυδρομήσουν με απόδειξη στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης (Πιττακού 2, 546 45, Θεσσαλονίκη) αίτηση σε ειδικό έντυπο.
Οι υποψήφιοι πρέπει, ως προς την ιθαγένεια να είναι Πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή  Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι ομογενείς καθώς και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, καθώς και ομογενείς εξ Αιγύπτου..... (ν.δ. 3832/1958). Επίσης, δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση.
 
 
Προκήρυξη των διαγωνισμών, 
πατήστε εδώ
Έντυπα και προθεσμίες Υποβολής αιτήσεων αμέσως μετά τις δημοσιεύσεις στον Τύπο.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο e-mail: [email protected]


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Σας ανακοινώνουμε ότι η Υποβολή Αιτήσεων και Δικαιολογητικών για τους Διαγωνισμούς πλήρωσης πέντε (5) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου Καλλιτεχνικού Προσωπικού στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ αρ. φύλλου 5/τεύχος Α.Σ.Ε.Π./22-01-2024, πατήστε εδώ)
 
αρχίζει 12 Φεβρουαρίου 2024,
ημέρα Δευτέρα
 
και
 
λήγει 12 Μαρτίου 2024,
ημέρα Τρίτη
 
 
-όσοι/όσες υποψήφιοι/φιες  στείλουν ταχυδρομικά τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα πρέπει η απόδειξη κατάθεσης να είναι μέχρι
και τις 12/03/2024 (και να σταλεί με e-mail στο [email protected] ),
-όσοι/όσες υποψήφιοι/φιες υποβάλουν στη Γραμματεία της Κ.Ο.Θ. τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα πρέπει η υποβολή να γίνεται στις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 7:00-15:00),
-όσοι/όσες υποψήφιοι/φιες υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε μορφή pdf και να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].
 
Με την αίτηση ο/η υποψήφιος/φια υποχρεούται να συνυποβάλει βιογραφικό σημείωμα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μπορεί να συμβάλει στην απεικόνιση της καλλιτεχνικής προσωπικότητας και ικανότητας αυτού/αυτής.
 
Οι υποψήφιοι/φιες θα πρέπει επίσης, να καταθέσουν:
-Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (με την αίτηση)
 
-Για την αίτηση συμμετοχής, πατήστε ΕΔΩ
 
 
Από τη Διεύθυνση της Κρατικής
Ορχήστρας ΘεσσαλονίκηςΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οι διαγωνισμοί για τις θέσεις στο βιολοντσέλο και στη βιόλα θα διεξαχθούν από 28 έως και 31 Μαρτίου 2024.
Οι διαγωνισμοί για τις θέσεις στα κρουστά, στο τρομπόνι και στο κόρνο θα διεξαχθούν από 15 έως και 18 Απριλίου 2024.
Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες θα ανακοινωθούν αμέσως μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνονται από τις Εξεταστικές Επιτροπές τα παρακάτω αποσπάσματα από τα ορχηστρικά έργα της εξεταστέας ύλης κατά οικογένεια οργάνου και κατηγορία καλλιτεχνικού προσωπικού:

Αποσπάσματα ορχηστρικών ΒΙΟΛΑΣ (Tutti)
(Σε περίπτωση διαχωρισμού, θα παιχτεί η πρώτη φωνή)
 
  • MOZART W.A,         Symphony No. 35, IV Mov.:  Bars 134 – 231
  • ROSSINI G.,            La Gazza Ladra (Overture):  Bars 86 – 122
  • MENDELSSOHN F., Symphony No. 3 Op.56 in A minor, II Mov.: Bars 1 - 124 
  • BRUCKNER A.,       Symphony No. 9, Scherzo: Bars 58 – 113
  • BRAHMS J.,            Variations on a Theme by Haydn, Op. 56a: VAR. I,IV,V,VII,VIII
  • GRIEG E.,               Peer Gynt Suite No.1, Op.46: I. Morgenstimmung: Bars 21 – 55        III. Anitras Tanz: Bars 51 – 69
  • BERLIOZ H.,             Roman Carnival Overture, Op.9: Bars 35 – 60
  • RAVEL M.,               “Daphnis et Chloe” – 2nd Suite: No. 158 – No. 166
  • BARTOK B.,              Music for strings, percussion and celesta-II Mov.: Bars 324- 366
  • STRAUSS R.,           “Der Rosenkavalier” – First Act: Bars 1 - 50
Πατήστε εδώ για να τα κατεβάσετε

Αποσπάσματα ορχηστρικών ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟΥ (Tutti)

W.A. Mozart, Symphony No. 35        Movement IV: bars 134–181. 
L. Beethoven, Symphony No. 5         Movement II: beginning to bar 123, Movement III: bars 141-177.
J. Brahms, Symphony No. 2              Movement II: beginning to bar 15.
B. Smetana, The Bartered Bride         Βeginning to bar 81. 
G. Verdi, Missa de Requiem              Offertorio: beginning to bar 28.
P. Tchaikovsky, Symphony No. 6       Movement II: beginning to letter A.
C. Debussy, La Mer                           Movement I: 2 bars before 9 to 7 bars after 9, first line from divisi only.
R. Strauss, Don Juan                         from R to 1 bar after T.
S. Rachmaninov, Symphony No. 2      Movement I: from 6 to 4 bars before 7.

Πατήστε εδώ για να τα κατεβάσετε

Θεσσαλονίκη, 27 Φεβρουαρίου 2024
Ο Διευθυντής της Κ.Ο.Θ.
ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣ
Πρόεδρος όλων των Εξεταστικών Επιτροπών


Ανακοινώνονται από τις Εξεταστικές Επιτροπές τα αναλυτικά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ των ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ για την πλήρωση πέντε (5) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, ανά όργανο και κατηγορία οργάνου, ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 
28, 29 και 30  ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 28/03

Αίθουσα Μωρίς Σαλτιέλ, Ο.Μ.Μ.Θ., Μ2, 5ος όροφος ( 25ης Μαρτίου, Ν. Παραλία)
ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΑ (Tutti)
Έναρξη  στις    10:00
Αναλυτικά:  10:00-14:00, 15:00-19:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/03

Αίθουσα Μωρίς Σαλτιέλ, Ο.Μ.Μ.Θ., Μ2, 5ος όροφος (25ης Μαρτίου, Ν. Παραλία)
Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός την Πέμπτη 28/03/2024
ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΑ (Tutti)
Έναρξη  στις   10:00
Αναλυτικά:  10:00-τέλος

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/03

Αίθουσα Μωρίς Σαλτιέλ, Ο.Μ.Μ.Θ., Μ2, 5ος όροφος (25ης Μαρτίου, Ν. Παραλία)
BIΟΛΕΣ (Tutti)
Έναρξη  στις   10:00
Αναλυτικά:  10:00-14:00, 15:00-18:00 και 18:30-τέλος
 
Οι κληρώσεις για τον καθορισμό της σειράς συμμετοχής των υποψήφιων θα γίνουν, ως εξής:
 
Για τα Βιολοντσέλα (Tutti) την Τετάρτη 20.03.2024 και ώρα 09:00 στα γραφεία Διεύθυνσης και Διοίκησης της Κ.Ο.Θ., επί της οδού Πιττακού 2, 4ος όροφος
Για τις Βιόλες (Tutti) την Τετάρτη 20.03.2024 και ώρα 09:15 στα γραφεία Διεύθυνσης και Διοίκησης της Κ.Ο.Θ., επί της οδού Πιττακού 2, 4ος όροφος
 
Οι υποψήφιοι/φιες θα φέρουν δικό τους πιανίστα για να τους συνοδεύσει στην εκτέλεση των έργων.
 
Επίσης, θα δοθεί η δυνατότητα σε όλους/όλες τους/τις υποψήφιους/ψήφιες να κάνουν μία πρόβα με το πιάνο στην Αίθουσα, που θα διεξαχθούν οι διαγωνισμοί (ανά όργανο και ημερομηνία διεξαγωγής αυτών). Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.
 
 
Από τις Εξεταστικές Επιτροπές


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
15, 16, 17  και  18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 15/04

Αίθουσα Μωρίς Σαλτιέλ, Ο.Μ.Μ.Θ., Μ2, 5ος όροφος (25ης Μαρτίου, Ν. Παραλία)
ΚΡΟΥΣΤΑ (Tutti)
΄Εναρξη  στις  10 :00
Αναλυτικά:  10:00-14:00, 15:00-19:00
 

ΤΡΙΤΗ 16/04

Αίθουσα Μωρίς Σαλτιέλ, Ο.Μ.Μ.Θ., Μ2, 5ος όροφος (25ης Μαρτίου, Ν. Παραλία)
ΚΡΟΥΣΤΑ (Tutti)
΄Εναρξη  στις  10 :00
Αναλυτικά:  10:00-τέλος

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/04

Αίθουσα Μωρίς Σαλτιέλ, Ο.Μ.Μ.Θ., Μ2, 5ος όροφος (25ης Μαρτίου, Ν. Παραλία)
ΤΡΟΜΠΟΝΙ (Tutti)
΄Εναρξη  στις   10:00
Αναλυτικά:  10:00-14:00, 15:00-τέλος
 

ΠΕΜΠΤΗ 18/04

Αίθουσα Μωρίς Σαλτιέλ, Ο.Μ.Μ.Θ., Μ2, 5ος όροφος (25ης Μαρτίου, Ν. Παραλία)
ΚΟΡΝΟ (Κορυφαίος Β’)
΄Εναρξη  στις  10 :00
Αναλυτικά:  10:00-14:00, 15:00-τέλος
 
 
Οι κληρώσεις για τον καθορισμό της σειράς συμμετοχής των υποψήφιων θα γίνουν, ως εξής:
 
Για τα Κρουστά (Tutti) την Τετάρτη 20.03.2024 και ώρα 13:30 στα γραφεία Διεύθυνσης και Διοίκησης της Κ.Ο.Θ., επί της οδού Πιττακού 2,4ος όροφος
Για τα Τρομπόνια (Tutti) την Τετάρτη 20.03.2024 και ώρα 13:45 στα γραφεία Διεύθυνσης και Διοίκησης της Κ.Ο.Θ., επί της οδού Πιττακού 2, 4ος όροφος
Για τα Κόρνα (Κορυφαίος Β’) την Τετάρτη 20.03.2024 και ώρα 14:00 στα γραφεία Διεύθυνσης και Διοίκησης της Κ.Ο.Θ., επί της οδού Πιττακού 2, 4ος όροφος
 
Οι υποψήφιοι/φιες θα φέρουν δικό τους πιανίστα για να τους συνοδεύσει στην εκτέλεση των έργων.
 
Όσον αφορά στους/στις υποψήφιους/φιες για το  Κόρνο ζητείται, κατά τη διάρκεια της εξέτασής τους και μόνο στα αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα, να είναι καθήμενοι.
 
Όσον αφορά στους/στις υποψήφιους/φιες για τα Κρουστά θα μπορούν, κατά τη διάρκεια της εξέτασής τους, να χρησιμοποιήσουν δικά τους μικρά όργανα (π.χ. ταμπούρο, τρίγωνο, ντέφι κλπ).
 
Επίσης, θα δοθεί η δυνατότητα σε όλους/όλες τους/τις υποψήφιους/ψήφιες να κάνουν μία πρόβα με το πιάνο στην Αίθουσα, που θα διεξαχθούν οι διαγωνισμοί (ανά όργανο και ημερομηνία διεξαγωγής αυτών). Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.
 
Από τις Εξεταστικές Επιτροπές


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 16/3
Ανακοινώνονται από τις Εξεταστικές Επιτροπές τα παρακάτω αποσπάσματα από τα ορχηστρικά έργα της εξεταστέας ύλης κατά οικογένεια οργάνου και κατηγορία καλλιτεχνικού προσωπικού:

ΚΟΡΝΑ (Κορυφαίος Β’)

R. Wagner, Die Meistersinger von Nurnberg
(1. Aufzug-2 Szene & 2. Aufzug 6 Szene) R. Strauss, Die schweigsame Frau (1. Aufzug)
R. Strauss, Ein Heldenleben
P. Tchaikovsky, Symphony No. 4 (1. Satz)
J. Brahms, Piano Concerto No. 1 (1. Satz)
F. Mendelssohn, Symphony No. 3 (II. Movement)
G. Mahler, Symphony No. 5 (1 & 2 Satz)
S. Prokofieff, Romeo & Juliet – Suite No. 1 (the marked excerpt)
G. Mahler, Symphony No. 3 (1. Abteilung – No. 1)
G. Mahler, Symphony No. 9 (IV. Adagio)


Κατεβάστε από εδώΚΡΟΥΣΤΑ (Tutti)
(The whole excerpt if no specific bars are mentioned)

Tamburo
A. Glazounov, Les Saisons: Variation III -La Grele
N. Rimsky-Korsakov, Scheherazade: 3. Satz, D - H    &    4. Satz (one bar before C – R)
S. Prokofiev, Peter and the wolf
M. Ravel, Bolero

Snare drum role
The exact excerpt that is included in the file

Xylophone
B. Bartok, Music for strings, percussion and celesta: 3. Satz & 4. Satz
E. Humperdinck, Hänsel und Gretel: 3.Bild - 3 Szene “Hexenritt”
I. Stravinsky, L’Oiseau de Feu: - 1er Tableau: Suppliccations de l’Oiseau de Feu - Danse de la suite de Kastchei

Glockenspiel - Carillon

C.Debussy: La Mer : 2. Satz
P. Dukas, L’ Apprenti Sorcier
A. Glazounov Violin concerto (a minor)

Vibraphone

L. Bernstein, West Side Story suite: 1st Act – No. 8, Cool Piatti P. Tchaikovsky, Romeo and Juliet
P. Tchaikovsky, Symphony No. 4 (4. Satz)
S. Rachmaninov, Piano concerto No. 2: No. 32 (Meno mosso) - Allegro scherzando

 

Castagnettes

M. Ravel, Alborada del Gracioso
N. Rimsky-Korsakov, Capriccio Espagnol: V. Fandango asturiano, V - 5th bar after Υ (just the marked excerpt)

 

Tamburine

G. Bizet, Carmen: 2. Act, No.12: Zigeunerlied
P. Tchaikovsky, The Nutcracker: II. Danses caractéristiques - c) Danse russe trepak, 6th bar of C until the end (just the marked excerpt)
A. Dvorak, Carnival Overture
B. Britten, Four Sea Interludes (from the opera “Peter Grimes”): IV. Storm – No. 10 - No. 11
G. Bizet, Carmen Suite No. 1: No. 1 - Aragonaise, from the beginning until 17 bars after B (just the marked excerpt)

Gran Casa

G. Mahler, Symphony No. 3: I. Movement
- from the 6th bar until No. 1
- 2 bars before “Nicht schleppen” until 4th bar after No. 2
(just the marked excerpts)

I. Stravinsky, The Rite of Spring: No. 72 until 4th bar of 75 No. 77 until the end

Triangle

F. Liszt, Piano concerto No.1: 2nd bar of Allegretto vivace – 6th bar after H & 3rd bar of Allegro marziale animato – Κ (just the marked excerpts)
A. Dvorak, Carnival Overture
J. Brahms, SymphonyNo.4: 3. Satz, bars 317 until the end

Drumset

L. Bernstein, West Side Story suite: bars 48 - 100, 133 – 138, 666 - 684
(possibility of improvisation where “solo jazz break” is written)

 


Κατεβάστε από εδώ


ΤΡΟΜΠΟΝΙΑ (Tutti)
(only the marked excerpts, when there are marks on the files)

R. Wagner, Die Walkűre (2. Aufzug – 2. Szene)
N. Rimsky-Korsakov, Overture Russian Easter
H. Berlioz, Ungarischer March
R. Wanger, Lohengrin (3. Akt)
W.A. Mozart, Requiem
N. Rimsky-Korsakov, Scheherazade
R. Strauss, Alpen Symphony (122 – 125)
R. Wanger, Overture Tannhauser
G. Mahler, Symphony No. 5 (2 extracts)
A. Bruckner, Symphony No. 7 (4. Satz – Finale)
R. Strauss, Ein Heldenleben
R. Schumann, Symphony No. 3 (IV. Movement)
B. Bartok, The Miraculous Mandarin (71 – 74)
G. Mahler, Symphony No. 2
H. Berlioz, Overture Roman Carnival
G. Holst, The Planets
 

Κατεβάστε από εδώ 


Αποτέλεσμα διαγωνισμού στα βιολοντσέλα (5η κατηγορία)
Περιγραφή
Αποτελέσματα
Ολοκληρώθηκε χθες 28/3 ο διαγωνισμός για την πλήρωση μίας θέση 5ης κατηγορίας στα Βιολοντσέλα.
Επιτυχών είναι ο ΣΕΣΤΑΝΙ Ματέο
Αποτελέσματα διαγωνισμού στις βιόλες (5η κατηγορία)
Περιγραφή
Αποτελέσματα
Ολοκληρώθηκε σήμερα 30/3 ο διαγωνισμός για την πλήρωση μίας θέσης 5ης κατηγορίας στις Βιόλες.
Επιτυχών είναι ο ΤΖΙΒΕΝΗΣ Αντώνιος
Αποτέλεσμα διαγωνισμού στα Κρουστά 5ης κατηγορίας (tutti)
Περιγραφή
Αποτελέσματα
Ολοκληρώθηκε χθες 16/4 ο διαγωνισμός για την πλήρωση μίας θέση 5ης κατηγορίας στα Κρουστά.
Επιτυχών είναι ο Τρουπτσίδης Σωκράτης
Αποτελέσματα διαγωνισμο΄ύ στα Τρομπόνια 5ης κατηγορίας (tutti)
Περιγραφή
Αποτελέσματα
Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την κάλυψη της μίας (1) θέσης 5ης κατηγορίας (Tutti) στα Τρομπόνια – Δεύτερη και Τέταρτη Ολκωτή Σάλπιγγα: Ουδείς Επιτυχών