Διαγωνισμοί / Ακροάσεις Καλλιτεχνών

Διαγωνισμοί πλήρωσης δύο (2) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου Καλλιτεχνικού Προσωπικού στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης

Περίληψη απόφασης
α) Προκήρυξης διαγωνισμού για την πλήρωση μίας (1) κενής οργανικής θέσης μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού Μουσικού 5ης Κατηγορίας στα πρώτα Βιολιά, στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και β) επαναπροκήρυξης μίας (1) κενής οργανικής  θέσης μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού Μουσικού 5ης Κατηγορίας στη δεύτερη και τέταρτη (2-4) ολκωτή σάλπιγγα (Τρομπόνι), στην ίδια Ορχήστρα
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ   Με την υπό στοιχεία 225457/24-5-2024 απόφαση προκήρυξη-επαναπροκήρυξη της Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 20/ΑΣΕΠ/29-5-2924, ΑΔΑ: 6ΝΨΧ46ΝΚΟΤ-ΛΡΘ )  προκηρύσσεται :  Α.  Διαγωνισμός για την πλήρωση μίας (1) κενής οργανικής θέσης μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού, Μουσικού 5ης Κατηγορίας στα πρώτα Βιολιά στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης (Δημόσια Υπηρεσία που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού). Επαναπροκηρύσσεται : Β. Διαγωνισμός για την πλήρωση  μίας (1) κενής οργανικής θέσης μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού, Μουσικού 5ης Κατηγορίας, στη δεύτερη και τέταρτη (2-4) ολκωτή σάλπιγγα (Τρομπόνι) στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης (Δημόσια Υπηρεσία που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού) δεδομένου ότι στον διαγωνισμό που διεξήχθη  με την υπό στοιχεία 3823/15-1-2024  απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού (ΑΔΑ: 6Υ4Δ46ΝΚΟΤ-0ΟΗ, ΦΕΚ 5/Τ.ΑΣΕΠ/22-1-2024) «Προκήρυξη διαγωνισμών για την πλήρωση πέντε (5) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, ουδείς εκ των υποψηφίων για την ως άνω θέση ανακηρύχθηκε επιτυχών και ως εκ τούτου  ο διαγωνισμός κατέστη άγονος.
Οι υποψήφιοι πρέπει :
  1. Ως προς την ιθαγένεια:
α)            Να είναι Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες ή
β)            Πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
γ)             Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι ομογενείς καθώς και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, καθώς και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958 ).
δ)             Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση.
  1. Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους ή, προκειμένου για μουσικούς αναγνωρισμένου ταλέντου, το 15ο έτος της ηλικίας τους.
  2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης τους, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 7 του άρθρου πρώτου του Ν. 3528/2007, όπως ισχύει.
  3. Να μη συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 8 του άρθρου πρώτου του ν. 3528/2007).
Οι διαγωνισμοί θα διεξαχθούν στην Θεσσαλονίκη σε χώρο που θα καθοριστεί με νεότερη ανακοίνωση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης.
Ως ημερομηνία έναρξης των διαγωνισμών ορίζεται η 28η Αυγούστου 2024 ημέρα Τετάρτη.
Οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς για  την κάλυψη των ως  άνω  αναφερόμενων κενών οργανικών θέσεων  καλλιτεχνικού  προσωπικού της Κ.Ο.Θ, δεν υποχρεούνται να  καταθέσουν τους τίτλους σπουδών τους ως τυπικό  προσόν διορισμού στη  θέση για την οποία διαγωνίζονται, ενώ περαιτέρω  η κατοχή πτυχίου ή διπλώματος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των ήδη διορισθέντων στην διαδικασία της μονιμοποίησης, μετά το πέρας της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας.
Αυτοί που θέλουν να λάβουν μέρος στους διαγωνισμούς οφείλουν, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη εργάσιμη της ημερομηνίας της  τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο Τύπο, να υποβάλουν ή να ταχυδρομήσουν με απόδειξη στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης (Πιττακού 2- ΤΚ 54645, 4ος όροφος Θεσσαλονίκη) αίτηση σε ειδικό έντυπο.
Έντυπα αιτήσεων, με αντίγραφο της παρούσας προκήρυξης, μπορεί να προμηθεύεται κάθε ενδιαφερόμενος από την ως άνω Υπηρεσία.
Με την αίτηση ο υποψήφιος υποχρεούται να συνυποβάλλει βιογραφικό σημείωμά του, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στην απεικόνιση της καλλιτεχνικής προσωπικότητας και ικανότητας αυτού.
Ειδικότερα για τους υποψηφίους που επικαλούνται την ιδιότητα του μουσικού αναγνωρισμένου ταλέντου, συμπληρώνοντας τη σχετική ένδειξη στο έντυπο της αίτησης, απαιτείται η υποβολή στοιχείων που θα δικαιολογούν την ιδιότητα αυτή.
Η διαπίστωση περί τούτου θα γίνεται από την, κατά τον νόμο, Εξεταστική Επιτροπή. Η εν λόγω Επιτροπή, μετά τον έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών του κάθε υποψηφίου της περίπτωσης αυτής (ταλέντου), θα διαπιστώνει την ύπαρξη των στοιχείων που συγκροτούν το αναγνωρισμένο μουσικό ταλέντο και θα επιτρέπει σε αυτόν να συμμετάσχει στους διαγωνισμούς.
Η μη υποβολή των δικαιολογητικών αυτών μαζί με την αίτηση συμμετοχής στους διαγωνισμούς καθιστά απαράδεκτη τη μεταγενέστερη επίκληση της ανωτέρω ιδιότητας.
 
Εξεταστέα Ύλη
Σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/35836/22-7-1999 (Β΄1604) Υπουργική απόφαση, η εξεταστέα ύλη κατά οικογένεια οργάνου και κατηγορία καλλιτεχνικού προσωπικού, ορίζεται ως εξής:
Για τη θέση Μουσικού 5ης Κατηγορίας στα Βιολιά
α. Ένα από τα κοντσέρτα WIENIAVVSKY No 2, MENDELSSOHN, BRUCH το 1ο μέρος με Cadenza
β. MOZART: Ένα από τα κοντσέρτα Νο3 (σε σολ), Νο4 (σε ρε), Νο5 (σε λα), το 1ο μέρος με Cadenza
γ. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα (χωρίς τα Soli).
Για τη θέση Μουσικού 5ης Κατηγορίας στη δεύτερη και τέταρτη (2-4) ολκωτή σάλπιγγα  (Τρομπόνι)
α. DAVID: Κοντσέρτο σε μι υφ. μειζ. 1ο μέρος.
β. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα
γ. Prima vista.
(Για Trombone basso:E. SACHSE: Κοντσερτίνο σε φα μειζ.)
Η εξέταση των υποψηφίων γίνεται ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, χωρίς την παρουσία ακροατηρίου. Επιτρέπεται μόνον η παρουσία μουσικών της Ορχήστρας που ανήκουν στην οικογένεια του εξεταζομένου οργάνου, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 1 της ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/35836/22-7-1999 Υπουργικής Απόφασης.
 
Ο πίνακας επιτυχίας της κάθε  θέσης που προκηρύσσεται θα περιλαμβάνει αριθμό επιτυχόντων ίσο με τον αριθμό της  θέσης που προκηρύσσεται και θα τοιχοκολληθεί στα Γραφεία και στο χώρο ανακοινώσεων της Ορχήστρας, με την παρουσία δύο (2) υπαλλήλων και θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό, το οποίο εν συνεχεία θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού  του ΥΠΠΟ.
Ο επιτυχών θα κληθεί να υποβάλει όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά που θα του ζητηθούν με έγγραφο από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Πολιτισμού .
Ο χώρος που θα γίνουν οι διαγωνισμοί και κάθε σχετικό με αυτό θέμα θα καθοριστεί με αποφάσεις και ανακοινώσεις της Εξεταστικής Επιτροπής που θα τοιχοκολληθούν στα γραφεία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και θα ανακοινωθούν στην επίσημη ιστοσελίδα της εν λόγω Ορχήστρας (www.tsso.gr)
 
 
Η  Υπουργός  Πολιτισμού
Λίνα Μενδώνη
 
 
Η απόφαση  προκήρυξη- επαναπροκήρυξη αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης  και θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Πολιτισμού (www.culture.gov.gr) στο πεδίο Ενημέρωση – Επιλογή Προσωπικού - Προκηρύξεις, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (www.tsso.gr) καθώς και στο πρόγραμμα «Διαύγεια» (www.et.diavgeia.gov.gr). Περίληψη της Προκήρυξης αυτής, θα δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες, μία των Αθηνών και μία της Θεσσαλονίκης.
 
Ζωή Σαρρή
Η  Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης
Eποπτευομένων Φορέων
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Σας ανακοινώνουμε ότι η Υποβολή Αιτήσεων και Δικαιολογητικών για τους Διαγωνισμούς πλήρωσης δύο (2) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου Καλλιτεχνικού Προσωπικού στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ αρ. φύλλου 20/τεύχος Α.Σ.Ε.Π./29-05-2024, πατήστε εδώ
 
αρχίζει 10 Ιουνίου 2024,
ημέρα Δευτέρα
 
και
 
λήγει 09 Ιουλίου 2024,
ημέρα Τρίτη
 
 
-όσοι/όσες υποψήφιοι/φιες  στείλουν ταχυδρομικά τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα πρέπει η απόδειξη κατάθεσης να είναι μέχρι
και τις 09/07/2024 (και να σταλεί με e-mail στο [email protected] ),
-όσοι/όσες υποψήφιοι/φιες υποβάλουν στη Γραμματεία της Κ.Ο.Θ. τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα πρέπει η υποβολή να γίνεται στις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 7:00-15:00),
-όσοι/όσες υποψήφιοι/φιες υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε μορφή pdf και να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].
 
Με την αίτηση ο/η υποψήφιος/φια υποχρεούται να συνυποβάλει βιογραφικό σημείωμα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μπορεί να συμβάλει στην απεικόνιση της καλλιτεχνικής προσωπικότητας και ικανότητας αυτού/αυτής.
 
Οι υποψήφιοι/φιες θα πρέπει επίσης, να καταθέσουν:
-Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (με την αίτηση)
 
-Για την αίτηση συμμετοχής, πατήστε εδώ
 
 
Από τη Διεύθυνση της Κρατικής
Ορχήστρας ΘεσσαλονίκηςΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 
Ανακοινώνεται από τις Εξεταστικές Επιτροπές ότι ο διαγωνισμός για τη θέση 5ης κατηγορίας στο Α' Βιολί  θα διεξαχθεί στις 28 Αυγούστου 2024 και για τη θέση 5ης κατηγορίας στο  Τρομπόνι στις  29 Αυγούστου 2024.
 
Το αναλυτικό πρόγραμμα των διαγωνισμών καθώς και τα Αποσπάσματα Ορχηστρικών Έργων, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Κ.Ο.Θ. (www.tsso.gr)  τη Δευτέρα 29 Ιουλίου 2024.