Νέα/Ανακοινώσεις

Προκήρυξη διαγωνισμού για την αγορά επτά (7) τυμπάνων 14 Ιουνίου 2019

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Ειδικό Ταμείο Οργάνωσης Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (Ε.Τ.Ο.Σ. της Κ.Ο.Θ.), για την εξυπηρέτηση των αναγκών της υλοποίησης του καλλιτεχνικού προγραμματισμού της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (Κ.Ο.Θ.),
προκηρύσσει
τη διενέργεια συνοπτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας (αγοράς) επτά (7) τυμπάνων, σύμφωνα προς τις διατάξεις των Άρθρων 107, 109, 117 και 66 Ν. 4412/2016 («Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ΦΕΚ Α΄ 147/08.08.2016).
 
Προδιαγραφές
  1. Ένα σετ δύο (2) μπαρόκ τυμπάνων, διαμέτρου 24 και 26 ιντσών και ύψους 77 εκατοστών, με χειροποίητο σφυρήλατο χάλκινο κόθρο, στεφάνι μεταφοράς και προστασίας (carry and protection hoop), σταθεροποιητή μεμβράνης (head arrestment), φυσικά δέρματα και ξύλινα προστατευτικά καλύμματα
  2. Ένα σετ δύο (2) αντίστοιχων flight cases για τα παραπάνω μπαρόκ τύμπανα, με τροχούς, εσωτερική προστατευτική επένδυση και κατάλληλο μέγεθος για τη μεταφορά των παραπάνω τυμπάνων
  3. Ένα σετ πέντε (5) συμφωνικών τυμπάνων τύπου «Ringer», διαμέτρου 19–20, 23, 26, 29 και 32 ιντσών, με χειροποίητο σφυρήλατο χάλκινο κόθρο πάχους 0,8–1 mm, στεφάνι μεταφοράς και προστασίας (carry and protection hoop), σταθεροποιητή μεμβράνης (head arrestment),  πεντάλ κουρδίσματος, συγκράτηση του πεντάλ σε αναστολέα (ratchet pedal arrestment), δείκτη κουρδίσματος, πλαστικά δέρματα τύπου «Renaissance» και  ξύλινα προστατευτικά καλύμματα
  4. Ένα σετ πέντε (5) αντίστοιχων flight cases για τα παραπάνω τύμπανα τύπου «Ringer», με τροχούς, εσωτερική προστατευτική επένδυση και κατάλληλο μέγεθος για τη μεταφορά των παραπάνω τυμπάνων
  5. Μεταφορά των τυμπάνων σε χώρο της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, κατόπιν επικοινωνίας με τη Διεύθυνσή της
 
Προϋπολογισμός προμήθειας
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας και των συνοδευτικών υπηρεσιών (μεταφορά) θα πρέπει να μην υπερβαίνει το συνολικό ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (59.500,- €), πλέον Φ.Π.Α..Κριτήριο κατακύρωσης
Κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης της προμήθειας στον ανάδοχο αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Για την εκτέλεση της προμήθειας και προκειμένου για τη λεπτομερή ρύθμιση των ειδικότερων όρων συνεργασίας, θα συναφθεί σύμβαση μεταξύ του Ειδικού Ταμείου Οργάνωσης Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (Ε.Τ.Ο.Σ. της Κ.Ο.Θ.) και του αναδόχου.
 
Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε δύο (2) φάσεις:
Α΄ φάση:    Με τη σύναψη της σύμβασης θα καταβληθεί προκαταβολή ποσοστού 50% της συνολικής αξίας, με έκδοση και προσκόμιση του σχετικού παραστατικού καθώς και των κατά νόμο απαραίτητων στοιχείων φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
Β΄ φάση:    Με την παραλαβή των οργάνων θα πραγματοποιηθεί, με τις ίδιες παραπάνω νόμιμες προϋποθέσεις, εξόφληση του υπόλοιπου ποσοστού 50% της συνολικής αξίας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή κάθε τμήματος της πληρωμής αποτελεί η προσκόμιση των σχετικών παραστατικών καθώς και η υποβολή των κατά νόμο στοιχείων φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την κατά περίπτωση εξόφληση.
 
Προθεσμία υποβολής προσφορών
Η προθεσμία υποβολής των προσφορών αρχίζει την Παρασκευή 14.06.2019 και λήγει τη Δευτέρα, 15.07.2019, με κατάθεση αυτών στην έδρα του Ειδικού Ταμείου Οργάνωσης Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (Ε.Τ.Ο.Σ. της Κ.Ο.Θ.) στο κτιριακό συγκρότημα της Μονής Λαζαριστών στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης (Κολοκοτρώνη 21, 546 30 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ) και στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) info@tsso.gr και accounting@tsso.gr, με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΥΜΠΑΝΙΩΝ».
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ε.Τ.Ο.Σ. της Κ.Ο.Θ.
 
ΧΑΝΣ - ΟΥΒΕ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ - ΜΑΤΣΚΕ