Νέα/Ανακοινώσεις

Ορισμός νέας ημερομηνίας έναρξης διαγωνισμού πλήρωσης μίας (1) κενής οργανικής θέσης μονίμου καλλιτεχνικού προσωπικού 5ης κατηγορίας (tutti) στα κοντραμπάσα της Κ.Ο.Θ. 22 Απριλίου 2021

Ορισμός νέας ημερομηνίας έναρξης διεξαγωγής του διαγωνισμού για την πλήρωση μίας (1) κενής οργανικής θέσης μονίμου καλλιτεχνικού προσωπικού 5ης κατηγορίας (tutti) στα κοντραμπάσα της Κ.Ο.Θ.

Σε συνέχεια της από 17-11-2020 ανακοίνωσής μας για την αναβολή διεξαγωγής του διαγωνισμού για την πλήρωση μίας (1) κενής οργανικής θέσης μονίμου καλλιτεχνικού προσωπικού 5ης κατηγορίας (tutti) στα κοντραμπάσα της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (Δημόσια Υπηρεσία που εποπτεύεται από το ΥΠΠΟΑ), η οποία προκηρύχθηκε με την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/251547/12798/18475/18134/709/19-6-2020 (ΦΕΚ 20/τ.ΑΣΕΠ/1-7-2020) (ΑΔΑ: 658Κ4653Π4-6ΙΝ) απόφαση-προκήρυξη της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, σας γνωρίζουμε ότι ως νέα ημερομηνία έναρξης διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η 1η Ιουνίου 2021.

Με εντολή,
Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Αντώνιος Κουτσούρης