Νέα/Ανακοινώσεις

Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού 25 Ιανουαρίου 2023

Το Ειδικό Ταμείο Οργάνωσης Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (Ε.Τ.Ο.Σ. της Κ.Ο.Θ.), για την εξυπηρέτηση των αναγκών της υλοποίησης του καλλιτεχνικού προγραμματισμού της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (Κ.Ο.Θ.),
προκηρύσσει
τη διενέργεια συνοπτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την μεταφορά των μουσικών οργάνων, αναλογίων, καρεκλών, παταριών και λοιπού αναγκαίου υλικού των συναυλιών της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, για τριάντα πέντε (35) τουλάχιστον συναυλίες του 2023, από και προς την Αίθουσα Δοκιμών της Κ.Ο.Θ. (Λ. Νίκης 73) προς και από τον εκάστοτε χώρο συναυλιών εντός της Θεσσαλονίκης (Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ., Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Θέατρο Ε.Μ.Σ. κτλ), σύμφωνα προς τις διατάξεις των Άρθρων 107, 109, 117 και 66 Ν. 4412/2016 («Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ΦΕΚ Α΄ 147/08.08.2016).
 
Προδιαγραφές
  • Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) τριετιών στη μεταφορά μουσικών οργάνων με την επίδειξη των αντίστοιχων παραστατικών εγγράφων
  • Διασφάλιση μεταφοράς πιάνου Grand Steinway ιδιοκτησίας της Ορχήστρας, με την επίδειξη των αντίστοιχων παραστατικών – εγγράφων μεταφοράς ιδίου τύπου πιάνου καθώς και εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) τριετιών
  • Διάθεση φορτηγών κλειστού τύπου (κόφα) και αεροανάρτηση
  • Οχήματα – φορτηγά με δυνατότητα πρόσβασης στο κέντρο της πόλης (επί της Λεωφόρου Νίκης)
  • Διάθεση επιπλέον οχημάτων για την απρόσκοπτη μεταφορά των οργάνων σε περίπτωση κωλύματος (τουλάχιστον δύο (2))
  • Δυνατότητα πρόσθετης συσκευασίας των μουσικών οργάνων σε εξαιρετικές περιπτώσεις
  • Ασφάλιση Οχημάτων για μεταφορά μουσικών οργάνων
 
Συμπληρωματικές πληροφορίες
  • Το φορτηγό θα πρέπει να φορτώνει τα μουσικά όργανα το πρωί της ημέρας της εκδήλωσης και θα επιστρέφει μετά το πέρας αυτής στην Αίθουσα της Κ.Ο.Θ., Λ. Νίκης 73. Ο όγκος φορτίου που υπολογίζεται για ένα δρομολόγιο είναι 35 κυβικά.
  • Η μεταφορά του πιάνου της ορχήστρας, (συμπεριλαμβάνει λύση και συναρμολόγηση αυτού), από και προς την αίθουσα της ΚΟΘ, προς και από τον εκάστοτε χώρο συναυλιών.
 
  • Η προσφορά που θα μας στείλετε παρακαλούμε να αφορά μεταφορά ανά συναυλία (από και προς την Αίθουσα Δοκιμών της Κ.Ο.Θ. (Λ. Νίκης 73) προς και από τον εκάστοτε χώρο συναυλιών εντός της Θεσσαλονίκης (Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ., Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Θέατρο Ε.Μ.Σ. κτλ).
 
Προϋπολογισμός προμήθειας
Ο συνολικός προϋπολογισμός των υπηρεσιών θα πρέπει να μην υπερβαίνει το συνολικό ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000,- €), πλέον Φ.Π.Α..
 
Κριτήριο κατακύρωσης
Κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης της προμήθειας στον ανάδοχο αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Για την εκτέλεση των υπηρεσιών και προκειμένου για τη λεπτομερή ρύθμιση των ειδικότερων όρων συνεργασίας, θα συναφθεί σύμβαση μεταξύ του Ειδικού Ταμείου Οργάνωσης Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (Ε.Τ.Ο.Σ. της Κ.Ο.Θ.) και του αναδόχου.
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή κάθε τμήματος της πληρωμής αποτελεί η προσκόμιση των σχετικών παραστατικών καθώς και η υποβολή των κατά νόμο στοιχείων φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την κατά περίπτωση εξόφληση.
 
Προθεσμία υποβολής σφραγισμένων προσφορών
Η προθεσμία υποβολής των σφραγισμένων προσφορών αρχίζει την Τετάρτη 25.01.2023  και λήγει τη Παρασκευή, 03.02.2023, με κατάθεση αυτών στην αίθουσα δοκιμών της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης  (Λεωφ. Νίκης 73, 564 22),  με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ».
 

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ε.Τ.Ο.Σ. της Κ.Ο.Θ.
Αντώνιος Κωνσταντινίδης


ΑΔΑ: Ρ9ΞΜ469ΗΦΛ-ΙΛΥ