Νέα/Ανακοινώσεις

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 12 Μαΐου 2023

Το Ειδικό Ταμείο Οργάνωσης Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (ΕΤΟΣ-ΚΟΘ)
προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, για το έργο με τίτλο «Μετακινήσεις», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
 1. Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικό Ταμείο Οργάνωσης Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (ΕΤΟΣ-ΚΟΘ)
 2. Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 56430
 3. Τηλέφωνο: 2310 257900
 4. Τίτλος: «Μετακινήσεις»
 5. Υπηρεσίες: Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων και συναφείς υπηρεσίες (CPV: 63510000-7). Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών.
Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών:
α) μετακινήσεων του προσωπικού υλοποίησης των συναυλιών, συμπεριλαμβανομένων των καλλιτεχνών, του συντονιστή των εμφανίσεων (touring manager) και του αναγκαίου διοικητικού προσωπικού κατά την διαμονή τους στις τοποθεσίες των συναυλιών με δυο (2) πούλμαν για 90-100 μετακινούμενους,
β) έκδοσης αεροπορικών εισιτηρίων από και προς τις τοποθεσίες των εννέα (9) συναυλιών
γ) διανυκτερεύσεις 95 προσώπων σε μονόκλινα ή δίκλινα δωμάτια στις  τοποθεσίες των συναυλιών για τρεις ημέρες ανά εμφάνιση σε εννέα ευρωπαϊκές πόλεις
 1. Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ
 2. Συνολικός προϋπολογισμός:
274.050,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
65.772,00 € Φ.Π.Α.
339.822,00 € συνολικός προϋπολογισμός
8.   Διάρκεια σύμβασης: Η σύμβαση θα διαρκέσει από την υπογραφή της και έως την 30.04.2025 ή την λήξη του έργου σε περίπτωση παράτασης.
 1. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. ήτοι 5.481,00 €.
 2. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ 014, αριθ. ενάριθ. έργου 2022ΤΑ01400095). Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 3 «Μετακινήσεις» του έργου «SUB 6.3 Δράσεις Εξωστρέφειας & Διεθνοποίησης της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης / Extroversion & Internationalization Actions of the Thessaloniki State Orchestra» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5174728 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΑΑ, Πυλώνας Ανάκαμψης 4, Άξονας 4.6, Κωδικός Δράσης 16293 από το Ειδικό Ταμείο Οργάνωσης Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (ΕΤΟΣ-ΚΟΘ).
 3. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Διεύθυνση Φορέα: Ειδικό Ταμείο Οργάνωσης Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (ΕΤΟΣ-ΚΟΘ), Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 56430, και στο τηλέφωνο 2310 257900, e-mail: [email protected] κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του φορέα και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.tsso.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr).
 4. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 12/05/2023 και ώρα 14:00 μ.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 12/06/2023 και ώρα 11:00 π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16/06/2023 και ώρα 11:00 π.μ. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
 5. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
 6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
 7. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.
 8. Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 08/05/2023.
 
       Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ε.Τ.Ο.Σ./Κ.Ο.Θ.
            Ευστάθιος ΓεωργιάδηςΣΥΝΗΜΜΕΝΑ (πατήστε πάνω για να τα ανοίξετε/κατεβάσετε)


1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
3. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
4. ESPD-ΕΕΕΣ (σε μορφή pdf)
5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ)
6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV (ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)